47
مؤلفه‌های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی

مؤلفه‌های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی

نیکو دیالمه ۱

زهرا صالحی متعهد ۲

چکیده

قرآن، کتاب تربیت است و این قابلیت را دارد که براساس آن، الگوی عمل تربیتی برای هدایت جامعه طراحی و تنظیم شود. در سوره‌ها و داستان‌های قرآن گفتگوهایی بین شخصیت‌ها و افراد مختلف صورت گرفته که می‌توان براساس آنها، به طرح مؤلفه‌های گفتگو برای شکل‌دهی به گفتگوی تربیتی صحیح دست‌ یافت. برای این منظور، گفتگوهای قرآنی ـ شامل ۱۳۲مورد ـ مورد تحلیل و بررسی تربیتی قرار گرفته‌اند. این پژوهش براساس روش تحلیلی‌ـ تفسیری و با هدف پاسخ به این پرسش که «چه مؤلفه‌هایی قابل استخراج از گفتگوهای قرآنی جهت به‌کارگیری در گفتگو ـ به عنوان یک روش تربیتی‌ـ هستند» صورت پذیرفته است.

مؤلفه‌های بهدستآمده برای کاربرد در ساختار گفتگوی تربیتی بدین شرح است: استفاده از ادبیات پرسشی به‌جای ادبیات خطابی، رعایت ادب جایگاهی، سخن گفتن در سطح فهم مخاطب، اعتمادسازی برای مخاطب در گفتگو، ژرفکاوی در جریان گفتگو، توجه به درخواست‌های معقول مخاطب، طلب شواهد برای مدعا، حاکمیت منطق در گفتگو، ساماندهی گفتگو در شرایط واقعی، تعمیق‌بخشی به باور مخاطب، اعطای فرصت طرح پرسش، آموزش غیرمستقیم، نیازسنجی مخاطب در گفتگو، استفاده از فن تشویق و تنبیه و به‌کارگیری قضاوت‌های پسینی.

واژگان کلیدی: تعلیم و تربیت، گفتگو، گفتگوی قرآنی، مؤلفه‌های گفتگوی صحیح.

1.عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) Email: dr.dialamdeh@isuw.ac.ir

2.دانشجوی دکتری تاریخ تعلیم و تربیت دانشگاه دولتی لباچفسکی روسیه Email: zsal۱۸@yahoo.com تاریخ دریافت: ۲۹/۲/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۱۸/۷/۱۳۹۳


مؤلفه‌های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی
 • نام منبع :
  مؤلفه‌های گفتگوی صحیح، مبتنی بر گفتگوهای قرآنی
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  19
تعداد بازدید : 554
صفحه از 66
پرینت  ارسال به