27
جنسیت، اشتغال، بایدها و نبایدها

جنسیت، اشتغال، بایدها و نبایدها

(با تأکید بر آثار تربیتی ‌ـ روان‌شناختی)

علی‌احمد پناهی ۱

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط اشتغال زنان، آثار تربیتی، روان‌شناختی و تأثیرات آن در نظام خانواده و به‌ویژه در فرزندپروری است. این پژوهش از تحقیقات کیفی است و با روش توصیفی‌ـ تحلیلی ضمن تبیین نگاه اسلام درباره اشتغال زنان، به تبیین آثار تربیتی و روان‌شناختی آن در نظام خانواده و به‌ویژه در فرزندپروری پرداخته است. همچنین در این پژوهش تلاش گردیده به آثار تربیتی، معنوی و روان‌شناختی فرزند، در زندگی دنیوی و اخروی، توجه گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که اسلام، مخالفتی با اشتغال زنان ندارد و البته تشویقی نیز نسبت به آن نداشته و در اشتغال زنان، ضوابط و شرایطی را بیان داشته است. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که اشتغال زنان اگر متناسب با توانمندی‌های جسمی و روان‌شناختی آنان نباشد، آسیب‌های تربیتی، معنوی و روان‌شناختی زیادی در خانواده و به‌ویژه در نقش فرزندپروری ایجاد می‌شود.

واژگان کلیدی: جنسیت، اشتغال، تربیت، معنویت، استحکام، رضایتمندی، فرزندآوری، فرزندپروری، دلبستگی ایمن، حس ارزشمندی.

1.استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: Apanahi@rihu.ac.ir تاریخ دریافت: ۱۲/۱۰/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۱/۴/۱۳۹۳


جنسیت، اشتغال، بایدها و نبایدها
 • نام منبع :
  جنسیت، اشتغال، بایدها و نبایدها
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  19
تعداد بازدید : 574
صفحه از 46
پرینت  ارسال به