7
ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه

ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه

یوسف ادیب ۱

اسکندر فتحی آذر ۲

اصغر ابراهیمی هرستانی ۳

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و توصیف ادراک دانش‌آموزان از مهدویت است. به این منظور، از روش پدیدارشناسی که کانون توجه خود را بر تجارب زیسته و ادراک بشر قرار می‌دهد، استفاده شد و مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانش‌آموزان شهرستان کاشمر که فارغ‌التحصیل سوم دبیرستان در سال ۱۳۹۲ بودند، انجام شد. پس از اشباع داده‌ها، تعداد دانش‌آموزان به بیست نفر رسید. با استفاده از روش اسمیت، تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها انجام شد و براساس آن، ۵ مضمون (تم) اصلی استخراج گردید که عبارت‌اند از: باور به امام زمان(عج)، معرفت به امام زمان(عج)، علت غیبت، فلسفه ظهور، و انتظار ظهور. همة دانش‌آموزان وجود امام زمان(عج) را قبول دارند و علاقه‌مند به ظهور و یاری حضرت هستند؛ صرفاً از اطلاعات مربوط به شناخت ظاهری و کلی برخوردار هستند و آگاهی‌های مورد نیاز را دریافت نکرده‌اند؛ به مواردی هم که آگاهی دارند، در عرصة عمل، توجه لازم را نمی‌کنند و از لحاظ رفتاری ضعیف هستند. دانش‌آموزان خود را منتظر حقیقی نمی‌دانند و معرفت لازم به امام زمان(عج) را ندارند.

واژگان کلیدی: پدیدارشناسی، مهدویت، ادراک دانش‌آموزان

1.دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز Email: yousef_adib@yahoo.com

2.استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز Email: e-fathiazar@tabrizu.ac.ir

3.دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) Email: ebrahimi۹۰۹۰@yahoo.com تاریخ دریافت: ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۳۱/۴/۱۳۹۳


ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه
 • نام منبع :
  ادراک دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سوم متوسطه نظری از مهدویت: پژوهشی پدیدارشناسانه
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  19
تعداد بازدید : 488
صفحه از 26
پرینت  ارسال به