153
بررسی روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی‌سازی معرفت

بررسی روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی‌سازی معرفت

علی لطیفی ۱

حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا ۲

حجت‌الاسلام دکتر محمد داودی ۳

چکیده

این پژوهش به بررسی رویکرد اسلامی‌سازی معرفت، به عنوان قدیمی‌ترین رویکرد در زمینة نظریه‌پردازی، در دانش تربیت اسلامی می‌پردازد. بدین منظور در نخستین گام، مقصود از اصطلاحات «اسلامی‌سازی معرفت»، «تربیت اسلامی» و «روش‌شناسی» بیان شده و سپس در ادامه، مهمترین آرای اندیشمندان این رویکرد −با تمرکز بر آرای عبدالرحمان نقیب، تربیت‌پژوه مسلمان مصری− در دو سطح مبانی و روش‌شناسی ارائه می‌شود. در پایان نیز به نقاط قوت و ضعف این رویکرد و میزان توفیق پیروان آن در دستیابی به اهداف خود اشاره خواهد شد. به نظر می‌رسد هرچند این رویکرد نقش بسزایی در شکل‌گیری یک جریان فرهنگی اجتماعی نسبت به ضرورت بازتولید دانش تربیت اسلامی و تدارک ادبیات علمی در این زمینه داشته است، اما ضعف در مبانی و عمق نظری این رویکرد، از مهم‌ترین نقاط کور آن به شمار آمده، امکان نقش‌آفرینی جدّی در فضای علوم تربیتی معاصر را از آن سلب می‌نماید.

واژگان‌ کلیدی: روش‌شناسی پژوهش در تربیت اسلامی، دانش تربیت اسلامی، نظریه‌پردازی در تربیت اسلامی، اسلامی‌سازی معرفت، علم دینی

1.دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: salehlatifi@gmail.com

2.عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) Email: h.parsania@yahoo.com

3.عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: mdavoudi@rihu.ac.ir تاریخ دریافت: ۱۹/۲/۱۳۹۲ تاریخ ارسال: ۱۲/۱۲/۱۳۹۲


بررسی روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی‌سازی معرفت
تعداد بازدید : 612
صفحه از 175
پرینت  ارسال به