139
اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش‌دبستانی عادی در پیشرفت مهارت‌های خود‌تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان

اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش‌دبستانی عادی در پیشرفت مهارت‌های خود‌تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان

دکتر حسین کارشکی ۱

دکتر مجید پاکدامن ۲

فاطمه قربانی ۳

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش برنامه درسی مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای قرآنی در مهارت‌های خواندن و یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان پایه اول دبستان است. جامعه آماری، همه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبستان شهرستان فریمان در سال تحصیلی ۹۰−۹۱ بود. از جامعه یاد شده، نمونه‌ای ۱۴۶ نفره انتخاب شد. برخی از شرکت‌کنندگان دوره پیش‌دبستانی را در پیش‌دبستانی قرآنی گذرانده بودند، برخی پیش‌دبستانی نرفته و عده‌ای هم در پیش‌دبستانی‌های عادی بوده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها‌ از پرسش‌نامه‌ها‌ی محقق ساخته و انطباق‌یافته یادگیری خودتنظیمی و مهارت‌های خواندن ویژة کودکان دبستانی استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون‌های تعقیبی مربوطه تحلیل شد. نتایج نشان داد کودکانی که به پیش‌دبستانی قرآنی رفته‌اند از توانایی خواندن بالاتری نسبت به بقیه گروه‌ها برخوردارند و برنامه‌های پیش‌دبستانی قرآنی بر پیشرفت مهارت‌های خواندن آنان تأثیر مثبتی داشته است (۰۵/۰p<). همچنین دانش‌آموزانی که قبلاً در مراکز پیش‌دبستانی بوده‌اند، نسبت به کسانی که در پیش‌دبستانی نبوده‌اند، از مهارت‌های خواندن بهتری برخوردار بودند (۰۵/۰p<). همپنین نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که در مهدهای قرآنی بودند، از مهارت‌های خودتنظیمی بالاتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند، اما به لحاظ آماری معنادار نیست.

واژگان کلیدی: خود‌تنظیمی، مهارت‌های خواندن، پیش‌دبستانی، آموزش اسلامی، مهد قرآن

1.عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد Email: Kareshki@um.ac.ir

2.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات Email: M.pakdaman۸۷@gmail.com

3.کارشناس ارشد رشته آموزش وپرورش ابتدایی Email: fateme.ghorbani۵۰@yahoo.com تاریخ دریافت: ۱۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ تأیید: ۲۳/۱۱/۱۳۹۲


اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش‌دبستانی عادی در پیشرفت مهارت‌های خود‌تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان
 • نام منبع :
  اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش‌دبستانی عادی در پیشرفت مهارت‌های خود‌تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 447
صفحه از 151
پرینت  ارسال به