119
شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن

شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن

حمیده فروهرزاده ۱

دکتر رضاعلی نوروزی ۲

چکیده

نوشتار حاضر می‌کوشد مسئله نفس را از دیدگاه علامه طباطبایی با بهره‌گیری از شیوه توصیفی−تحلیلی بررسی کند و مسائلی چون حقیقت نفس، تجرد نفس، مراتب نفس و رابطه نفس و بدن از دیدگاه ایشان را روشن سازد، سپس با توجه به دیدگاه‌های وی، برخی از دلالت‌های تربیتی آن را تبیین نماید. با توجه به مبانی نظری علامه در شناخت نفس، برخی از دلالت‌های تربیتی آن عبارتند از: اصالت بُعد معنوی انسان در برابر بعد مادی و تقدم رتبی تزکیه بر تعلیم، تأثیر تکوینی علم و عمل در سعادت یا شقاوتمندی نفس، تأثیر ژرف کنترل هواهای نفسانی و خواهش‌های حیوانی بر شکوفایی قدرت شگرف نفس، ارتباط وثیق ظاهر و باطن و لزوم آغاز اصلاح و تربیت از ظاهر به باطن و... .

واژگان کلیدی: معرفت نفس، تجرد روح، نفس، تعلیم و تربیت

1.دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه اصفهان Email: forouharzadeh.h@gmail.com

2.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان Email: nowrozi.r@gmail.com تاریخ دریافت: ۷/۲/۱۳۹۱ تاریخ تأیید: ۷/۱۰/۱۳۹۱


شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن
 • نام منبع :
  شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 632
صفحه از 137
پرینت  ارسال به