95
ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئت‌های مذهبی (مورد: شهر مشهد)

ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئت‌های مذهبی (مورد: شهر مشهد)

دکتر محمود سعیدی رضوانی ۱

دکتر حسین باغگلی ۲

عبداﷲ مهاجر ۳

چکیده

هیئت‌های مذهبی یکی از کانونهای تربیت دینی غیررسمی و دارای تاریخچهای طولانی در تاریخ ایران میباشند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با انجام مقایسهای بین افراد هیئتی و غیرهیئتی، میزان اثرگذاری این مراکز بر مخاطبان خود را مورد سنجش قرار دهد. به این منظور پرسشنامهای در قالب چهار مقوله (هویت دینی، هویت ملی، ارزشهای اجتماعی−اخلاقی و باورهای فردی) ساخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان ۱۷−۲۹ ساله مشهدی بودند که در دو گروه هیئتی و غیرهیئتی دستهبندی شدند. به دلیل عدم وجود آمار دقیق از افراد هیئتی و غیرهیئتی روش نمونهگیری در مرحله تعیین طبقه‌ای غیرنسبتی بوده است.

مقایسه انجام شده نشان داد که افراد هیئتی در هر چهار مقوله بهطور معناداری از افراد غیرهیئتی بالاتر هستند، ضمناً نمره افراد هیئتی در سه مقوله هویت دینی، هویت ملی و باورهای صحیح فردی از میانگین طیف (نمره متناظر با نقطه برش ۵۰ درصدی) به‌طور معناداری متفاوت و بالاتر است و در مقوله ارزشهای اجتماعی به طرف منفی متمایل است. در مجموع می‌توان چنین استنباط کرد که برون‌داد تربیتی هیئت‌های مذهبی در دو مقوله هویت ملی و باورهای فردی رضایت‌بخش است، در مقوله هویت دینی در حد انتظار نیست و در مقولة ارزش‌های اجتماعی رضایت‌بخش نیست.

واژگان کلیدی: هیئت مذهبی، هویت ملی، هویت دینی، ارزش‌های اخلاقی، مشهد

1.دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد Email: saeedy@um.ac.ir

2.استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد Email: baghgoli@um.ac.ir

3.کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد Email: amohajer.۹۰۹۸@yahoo.com تاریخ دریافت: ۸/۳/۱۳۹۱ تاریخ تأیید: ۲۵/۷/۱۳۹۱


ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئت‌های مذهبی (مورد: شهر مشهد)
 • نام منبع :
  ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئت‌های مذهبی (مورد: شهر مشهد)
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 537
صفحه از 117
پرینت  ارسال به