71
تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دورۀ آموزش عمومی

تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دوره آموزش عمومی

دکتر رضا جعفری هرندی ۱

دکتر علی یزدخواستی ۲

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان توجه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی به فرهنگ ایثار و شهادت است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا با رویکرد کاربردی است. جامعه پژوهش شامل ۴ عنوان با ۲۴ جلد کتاب است که در سال ۱۳۸۷ چاپ شده و تمام آنها به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی بررسی شده است. این پژوهش بیانگر آن است که: ۱. در مجموع ۱۲۳۰ مرتبه به محورها و مؤلفه‌های مفهومی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده است. میزان آن در کتاب‌های فارسی، هدیه‌های آسمانی، اجتماعی و تاریخ به ترتیب ۶۲۶، ۲۳۰، ۲۸۷ و ۸۷ مرتبه بوده است؛ ۲. بیشترین توجه به محور ایثار، در کلاس دوم راهنمایی و کتاب فارسی دوم راهنمایی شده و کمترین توجه به محور سایر اصطلاحات، در کلاس دوم ابتدایی و کتاب‌های تاریخ اول و دوم راهنمایی شده است.

واژگان کلیدی: تحلیل محتوا، کتاب درسی، ایثار، شهادت، دورة ابتدایی، دورة راهنمایی

1.عضو هیئت علمی دانشگاه قم Email: rjafarih@gmail.com

2.عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان Email: yazdkhasty@kashanu.ac.ir تاریخ دریافت: ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ تأیید: ۲۵/۷/۱۳۹۲


تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دورۀ آموزش عمومی
 • نام منبع :
  تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب‌های درسی دورۀ آموزش عمومی
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 624
صفحه از 93
پرینت  ارسال به