51
تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن

تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن

حجت‌الاسلام محمد بهشتی ۱

چکیده

پژوهش حاضر به تطبیق و مقایسه علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن پرداخته است. این تحقیق از نوع نظری و روش مورد استفاده در آن تحلیل اسنادی است و سرانجام به سه نتیجه دست یافته است: ۱. فلسفه مشاء و اشراق در باب علم‌النفس مشترکاتی دارند، مانند اذعان به اینکه انسان موجودی ترکیب‌یافته از نفس و بدن است و نفس موجودی مجرد، زوال‌ناپذیر و دارای ظرفیت و قابلیت‌های بی‌پایان است و با ارتباط متقابلی که با بدن دارد، می‌تواند با تعلیم و تربیت ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را به فعلیت برساند؛ ۲. علم‌النفس اشراقی با علم‌النفس مشایی تفاوت‌های جدّی در تعاریف و اصطلاحات، ادبیات، حوزه و قلمرو، متدلوژی، جهت‌گیری،‌ محتوا و نتایج دارد؛ ۳. نتایج تربیتی علم‌النفس مشاء و اشراق نیز متفاوت است، از جمله اینکه: هدف غایی در فلسفه مشاء سعادت انسان است، اما در فلسفه اشراق، هدف غایی تربیت، جداشدن و بریدن از تعلقات و وابستگی‌های مادی و انقطاع کامل از غیرخداست، بدانسان که جز خدا نبیند و به جز او نخواهد. اما اصول تربیتی مشترک در فلسفه مشاء و اشراق عبارتند از: اصل تدریج،‌ اصل دوام و استمرار، اصل اعتدال،‌ اصل مهرورزی و اصل کرامت. اما در فلسفه اشراق باطن‌گرایی، توجه به سیر باطن، آخرت‌گرایی،‌ بازگشت به وطن اصلی و تلطیف سِرّ نیز اضافه شده است و روش‌های تربیت در فلسفه اشراق نیز عبارتند از:‌ تلقین، خلوت، ذکر، یاد مرگ و قیامت... .

واژگان کلیدی: علم‌النفس، فلسفه مشاء، فلسفة اشراق، تعلیم و تربیت، مبانی، اهداف

1.عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: mbeheshti@rihu.ac.ir تاریخ دریافت: ۲۵/۷/۱۳۹۲ تاریخ تأیید: ۳۰/۱۱/۱۳۹۲


تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن
 • نام منبع :
  تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 707
صفحه از 69
پرینت  ارسال به