31
اصول و روش‌های کاربردی آموزش معاد در آموزه‌های اهل‌بیت‌(ع)

اصول و روش‌های کاربردی آموزش معاد در آموزه‌های اهل‌بیت‌(ع)

دکتر مهدی ایزدی ۱

سیدسجاد طباطبائی‌نژاد ۲

چکیده

در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی، ابتدا مجموعه‌ای از اصول و روش‌های آموزش معاد از احادیث اهل‌بیت(ع) استخراج و سپس با بهره‌‌گیری از یافته‌های دانش تعلیم و تربیت، تفسیر و تحلیل شوند. اصول «مخاطب‌شناسی»، «انگیزش مخاطب»، «نهادینه‌ساختن آموزه‌ها در ذهن مخاطب»، «عینیت‌بخشی»، «استفاده از فرصت‌ها» و «جاری‌ساختن یاد معاد و قیامت در زندگی» بعضی از این اصولند. این اصول در این روش‌ها به کار گرفته شده‌اند: «نیاز‌سنجی و شناخت حساسیت‌ها»، «توجه به عوامل غیرمعرفتی»، «سؤالی»، «کرامت‌بخشی»، «تنظیم و دسته‌بندی مطالب»، «قرینه‌گویی»، «تذکر»، «موعظه» و «محاسبه نفس».

واژگان کلیدی: معاد، آموزه‌های معصومان(ع)، اصول و روش‌های آموزش معاد

1.عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) Email: dr.mahdi.izadi@gmail.com

2.دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق(ع) Email: tabatabaie@tarbiateslami.com تاریخ دریافت: ۱۱/۲/۱۳۹۱ تاریخ تأیید: ۱۵/۱۱/۱۳۹۱


اصول و روش‌های کاربردی آموزش معاد در آموزه‌های اهل‌بیت‌(ع)
 • نام منبع :
  اصول و روش‌های کاربردی آموزش معاد در آموزه‌های اهل‌بیت‌(ع)
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 479
صفحه از 49
پرینت  ارسال به