7
شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف گذاری برنامه ریزی درسی

شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف گذاری برنامه ریزی درسی

سیده الهام آقایی ۱

دکتر انسیه زاهدی ۲

دکتر جمیله علم الهدی ۳

چکیده

این مقاله می‌کوشد شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم را شناسایی کرده، مؤلفههای کلیدی زیبایی و زیبانمایی را از آن استنباط و دلالتهای آن را برای حیطه هدفگذاری برنامهریزی درسی استخراج کند. در این پژوهش برای تأمین اهداف فوق از روش توصیفی−تحلیلی محتوای متن استفاده و سپس یافتههای تحقیق توسط صاحبنظران به کمک اجرای پرسشنامه اعتباریابی شدهاست.

بر مبنای این پژوهش دلالتهای استخراج شده از شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدفگذاری برنامه درسی در دو دسته قابل تقسیم هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: علیهم السلام۱. درک، باور و توجه به زیبایی‌های حق، کلام حق، جهان آفرینش (اعم از آفاق و انفس) به منزله تجلیات حق، زیباییهای اعتقادی و عملکردی برای نورانی کردن درون و برون، تزیین زشتیها توسط شیطان، زشتیهای اعتقادی و عملکردی به عنوان عامل ظلمانی شدن درون و برون؛ ۲. پرورش مهارتهای رضایتمندی از خالق زیباییها، لذت بردن از زیباییهای حق، کلام او، جهان آفرینش (اعم از آفاق و انفس) به منزله تجلیات او، لذت بردن از زیباییهای اعتقادی و عملکردی، تنفر از زیباییهای کاذب اعتقادی و عملکردی ظلمتآفرین، تعامل عاطفی و معنوی با زیباییها، توانمندیهای مشاهده غیرعینی و غیرمادی (درک باطنی)، پرورش مهارتهای تولید مصنوعات زیبا، پرورش فضایل اخلاقی و تهذیب نفس و پرهیز از رذایل اخلاقی.

واژگان کلیدی: شبکه مفهومی، زیبایی، تربیت، برنامه درسی، قرآن کریم

1.کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران Email: e.aghaie۷@gmail.com

2.عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س) Email: ezahedi@alzahra.ac.ir

3.عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی Email: g_alamolhoda@sbu.ac.ir تاریخ دریافت: ۲/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ تأیید: ۱۶/۹/۱۳۹۲


شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف گذاری برنامه ریزی درسی
 • نام منبع :
  شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف گذاری برنامه ریزی درسی
  موضوع :
  علوم تربيتي
  شماره :
  18
تعداد بازدید : 529
صفحه از 29
پرینت  ارسال به