اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سمت
قیمت (ریال) : 173000 ریال

چکیده کتاب

این کتاب نشان مي‌دهد كه يك مشاور و روان‌درمانگر، تمامي رفتار و سلوك خود را بايد براساس قواعد حرفه‌اي تنظيم كند. آنچه اين اثر را منحصر به فرد كرده، آن است كه براي نخستین‌بار يك روانشناس و مشاور مي‌تواند تمامي فعاليت‌هاي خود را بر اساس يك الگوي مذهبي اسلامي تبيين و تنظیم كند. الگویی که تصویر نسبتاً کامل‌تری از انسان و روابط او با عالم هستی و خداوند ارائه می‌دهد و توحید را مبنای اصلی فعالیت‌های علمی قرار می‌دهد. کتاب حاضر پس از بيان اصول كلي نظري به چهار حـوزه اساسي خـداشناسي،‌ هستي‌شـناسي، انسان‌شـناسي و معادشـناسي، تمامي مراحـل درمـان را تا بيان فنـون اسـاسي پي مي‌گيرد. پيگيري اين اصـول در فعاليـت‌هاي مخـتلف مشـاوره و روان‌درمانگري؛ ارزيابي، تشخيص، فرمول‌بندي، آسيب‌شناسي و درمان عملي، و در حد ظرفيت اين كتاب، مجهز به استنادات ديني و علمي، به مشاور و مراجع كمك می‌کند تا با اطمينان بيشتري به كار با اين كتاب بپردازد.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.