انسان کنش شناسی پوزیتیویستی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 184
قیمت (ریال) : 87000 ریال

چکیده کتاب

هدف این کتاب نشان دادن چیستی «مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی» است. کارکرد «مبانی انسان‏شـناسی علـوم انسانی» یا به تعبیر این کتاب، «انسان‌کنش‏شـناسی» نشان دادن زمینه‌های پیدایش علوم انسانی/ اجتماعی و روش‌شناسی‌های آنها تحت تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی پارادایم‌هاست. خاستگاه آموزه‌ها، مفاهیم، روش‌ها و نظریاتی که در علوم انسانی امروز موجود است، ریشه در اندیشه‌های اندیشمندان علوم انسانی درباره هویت انسان دارد. «انسان‌کنش‏شناسی» عهده‌دار ایده‏ای متافیزیکی یا علم‌النفسی و فلسفه ذهنیِ صرف در مورد انسان نیست. طرح مباحث انسان‌شناسی علوم انسانی در موقعیتی در میانۀ فلسفه و علوم انسانی قرار دارد و در مقام پرکردن خلأیی علمی است برای عبور از سرزمین فلسفه به سرزمین علوم. بازخوانی نوشته‌های اصلی فیلسوفان علوم انـسانی نشـان خواهد داد آنها نه به صـورت ضمنی بلکه در بخش‌های مشخصی از نگاشته‌های خود سعی در انتقال این مطلب به جامعه علمی داشته‌اند. از نکات اساسی این کتاب در کنار ترسیم هویت انسان در پارادایم پوزیتیویستی، مرتبط کردن ایده انسان پوزیتیویستی با مؤلفه‌های اساسی رویکرد پوزیتیویستی به علوم انسانی/ اجتماعی است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.