فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 180000 ریال

چکیده کتاب

ارزيابي و موضع‌گيري عالمانه در قبال ايدة علم ديني مترتب بر فهم معنا و رويكردهاي علم ديني و دلايل موافقان و مخالفان است. از اين رو پرسش تحقيق در مورد محل نزاع در علم دينی است. رويكرد غالب بر اين جستار فلسفي، از نـوع فلسفه‌هاي مضاف و درجة دوم (فلسفه علـم) است. به عبارت رساتر براي فهم بهتر، نقد و تحليل علم ديني شايسته است به وجود‌شناسي علم ديني (اثبات موضوع علوم‌ديني) معرفت‌شناسي علم‌ديني(بررسي فرآورده‌هاي علوم‌ديني) و روش‌شناسي علم ديني (بررسي فرآيند شكل‌گيري علم ديني)‌ از منظر مدعيان آن توجه شود. هدف اين اثر فهم، نقد و تحليل ادعا و دليل مدعيان و مخالفان علم ديني است. در اين جستار بر آن هستيم كه ايدة علم ديني را با نگرش‌هاي موجود در فلسفه علم مورد كنكاش قرار دهيم و در پايان هر بحثي نظر قرآن را دربارة آن مورد جويا شويم. نتيجه تحقيق اين است که علم هويتي تاريخي و جمعي دارد. توليد علم امری آگاهانه و برنامه‌ريزی شده نمي‌تواند باشد. اما نظريه‌پردازي مي‌تواند امري فردي، آگاهانه و با برنامه باشد. در نتيجه طرح نظريه‌پردازي ديني در پرتو پارادايم اسلامي علوم از طرح علم ديني، درست‌تر، دقيق‌تر و اجرايي‌تر به نظر مي‌رسد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.