135
رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی؛

رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی؛

کوششی در جهت نگاه اسلامی به گذارِ سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی

فرهاد رهبر۱

امیرعلی سیف‌الدین۲

امیرحسین رهبر۳

چکیده

هریک از مکاتب اقصادی بر جهان‌بینی خاصی متکی است و هر جهان‌بینی‌ای برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی، سازوکارهای علّی خاصی فرض و بر آن مبنا دستوراتی صادر می‌کند. این مقاله نخست با استفاده از رویکرد چندسطحی و با تکیه بر پیشرفت‌های اخیر نظریه پیچیدگی، بینِ هستی‌شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری کرده، مصالحه برقرار می‌کند. سپس بر مبنای آرای اسلام‌شناسانِ برجسته مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحول و تطور سیستم‌های اجتماعی- اقتصادی و کلان‌تاریخ، بر غنای چارچوب‌های رایج افزوده، آنها را برای کاربرد در مقوله نوظهورِ اقتصاد مقاومتی مناسبِ می‌کند. رویكرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه‌گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی‌شناسانه به دست آمده در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی را می‌آزماییم .

واژگان كلیدی: آینده‌پژوهی، فلسفه تاریخ، کلان‌تاریخ، اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد تکاملی، اقتصاد مقاومتی

1.استاد دانشگاه تهران Email: Frahbar@ut.ac.ir

2.استادیار دانشگاه تهران Email: saifoddin@ut.ac.ir

3.دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران Email: a.h.rahbar@ut.ac.ir تاریخ دریافت: ۱۱/۱۰/۹۲ تاریخ تأیید: ۲۴/۱۲/۹۲


رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی؛
تعداد بازدید : 494
صفحه از 161
پرینت  ارسال به