119
بررسی فضای حاکم بر علوم اجتماعی از منظر علم‌شناسی

بررسی فضای حاکم بر علوم اجتماعی از منظر علم‌شناسی

رهبر اشنویی محمودزاده ۱

چکیده

مرتضی مردیها در کتاب فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع، از آرای علم‌شناختی تامس کوهن دفاع و با بیا این سخن جی‌.سی.پسرون مبنی بر اینکه‌ فضای کنونی علوم اجتماعی غیر پوپری است، آرای علم‌شناختی کارل پوپر را نقد می‌کند. در این مقاله‌ آرای مردیها از دو جهت نقد می‌شود: الف. نشان داده‌ می‌شود مردیها گرچه به نقد و نفی رویکرد پوپر می‌پردازد، آنچه برای استدلال و تحلیل در حوزه علوم اجتماعی، روش درست و مناسب معرفی می‌کند، حتی اگر برگرفته از آرای پوپر نباشد، دست‌کم همسو با نظریات پوپر و ناهماهنگ با آرای کوهن است. ب. استدلال می‌شود که‌ دفاع از عقلانیت که‌ بخشی از پروژه‌ای است که‌ مردیها آن را دنبال می‌کند، با اتخاذ رهیافت سنجش‌ناپذیری که‌ کوهن مدافع و مروج آن بود، عملاً عقیم می‌ماند و به‌ پروژه‌ای ضد خود تبدیل می‌شود.

واژگان کلیدی: علوم اجتماعی، استدلال طبیعی، تحلیل موقعیت، عقلانیت، کارل پوپر، تامس کوهن

1.دانش‌آموختۀ دکتری فلسفۀ علم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Email: rahbar_om@yahoo.com تاریخ دریافت: ۲۷/۱۰/۹۲ تاریخ تأیید: ۲۴/۱۲/۹۲


بررسی فضای حاکم بر علوم اجتماعی از منظر علم‌شناسی
تعداد بازدید : 494
صفحه از 133
پرینت  ارسال به