65
نیم‌قرن نبرد دیدگاه‌ها؛ بررسی علل مغایرت دیدگاه‌ها دربارۀ همکاری و ناهمکاری ایرانیان از زاویۀ روش‌شناختی

نیم‌قرن نبرد دیدگاه‌ها؛

بررسی علل مغایرت دیدگاه‌ها درباره همکاری و ناهمکاری ایرانیان از زاویه روش‌شناختی

یاسر باقری ۱

چکیده

بیش از نیم ‌قرن است که در مورد همکاری و ناهمکاری ایرانیان با ادعاهای به شدت مغایری مواجه‌ایم که هیچ یک تسلیم دیگری نمی‌شود. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه‌های مغایر موجود در خصوص همکاری و ناهمکاری ایرانیان از منظر روش‌شناختی و توضیح علل مغایرت‌ دیدگاه‌ها از زاویه روش‌شناختی است. این پژوهش به روش کیفی و اسنادی و به طور خاص به شیوه تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شده است. جمعیت آماری این پژوهش همه پژوهش‌هایی است که در آنها درباره وضعیت همکاری در جامعه ایران اظهار نظر شده است. اگرچه اختلاف دیدگاه‌ها براساس آرای مارکس، مانهایم، تریگ و... می‌تواند ناشی از جایگاه اجتماعی اقتصادی و منافع صاحب‌نظران باشد، در این پژوهش به دلیل تمرکز بر متون موجود، به بازتاب آنها در شیوه انجام پژوهش و نحوه دستیابی به دیدگاه در چارچوب متون خود صاحب‌نظران بسنده شده است. بر مبنای یافته‌های پژوهش دو گزاره نظری، عوامل اساسی برای توضیح این مغایرت‌هاست که از دید روش‌شناختی آشکار می‌شود: ضعف در روش انجام پژوهش و نبود جامعه علمی نقاد.

واژگان کلیدی: همکاری یا ناهمکاری ایرانیان، تک روی ایرانیان، جامعه علمی نقاد، روش‌شناسی، لمتون

1.دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) Email: baghery.yaser@gmail.com تاریخ دریافت: ۹/۱۱/۹۲ تاریخ تأیید: ۲۰/۱۲/۹۲


نیم‌قرن نبرد دیدگاه‌ها؛ بررسی علل مغایرت دیدگاه‌ها دربارۀ همکاری و ناهمکاری ایرانیان از زاویۀ روش‌شناختی
 • نام منبع :
  نیم‌قرن نبرد دیدگاه‌ها؛ بررسی علل مغایرت دیدگاه‌ها دربارۀ همکاری و ناهمکاری ایرانیان از زاویۀ روش‌شناختی
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  78
تعداد بازدید : 537
صفحه از 91
پرینت  ارسال به