133
آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران

آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران

و ضرورت بازسازي آن

حسن‌آقا نظري ۱

چكيده

اين مقاله به آسيب‌شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در مورد جامعه ايران می‌پردازد. نظريات علمي اين شاخه علمي بر اساس نهادهايي شكل گرفته‌اند كه با نهادهاي حاكم بر روابط اجتماعي اقتصادي جامعه ايران تفاوت چشمگير دارد. از اين رو نظريات علمي نئوكلاسيك در جامعه ايران با چالش معرفت‌شناختي مواجه است. راه حل اين مشكل، پژوهش در اقتصاد ايران با رويكرد تأثيرگذاري نهادهاي حاكم بر آن است. به همين جهت بازسازي علم اقتصاد يك ضرورت اجتناب ناپذير به حساب مي‌آيد.

واژگان كليدي: معرفت‌شناسي، نهاد، نظريه علمي، داده‌هاي اقتصادي، نئوكلاسيك، بازسازي

1.دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه E-mail: hnazari@rihu.ac.ir تاريخ دريافت: ۱۷/۹/۹۰ تاريخ تأييد: ۱۲/۱۱/۹۰


آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران
 • نام منبع :
  آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  70
تعداد بازدید : 939
صفحه از 147
پرینت  ارسال به