33
روش‌شناسي تمايز اقتصاد اثباتي و هنجاري و بازنگري آن در راستاي نظريه‌پردازي علم اقتصاد اسلامي

روش‌شناسي تمايز اقتصاد اثباتي و هنجاري و بازنگري آن در راستاي نظريه‌پردازي علم اقتصاد اسلامي

حسن‌آقا نظري ۱

چكيده

سياست‌‌هاي اقتصادي برخاسته از علم اقتصاد است به گونه‌اي كه مي‌توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمي تجويزي است. اين واقعيت نه بدان معناست كه اقتصاد ذاتاً رشته‌اي غير علمي است و نه به اين معناست كه نظريه‌هاي اقتصادي ذاتاً درباره عقيده شخصي است و ماهيت ايدئولوژيك دارد.

بر همين اساس، در ادبيات علم اقتصاد متعارف تأكيد بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتي و هنجاري است، اما از چگونگي ارتباط اين دو مقوله كمتر بحث شده است.

اين مقاله درصدد تبيين چيستي منشأ تفاوت اين دو مقوله و در عين حال چگونگي ارتباط منطقي آن دو است. با توجه به نوع ارتباط اين دو مقوله مي‌توان خاستگاه نظريه‌پردازي علم اقتصاد اسلامي را تعريف كرد.

واژه‌هاي كليدي: ارزش ابزاري، ارزش ذاتي، ضرورت ارتباط دو نوع ارزش، علم اقتصاد اسلامي

1.دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: hnazari@rihu.ac.ir تاريخ دريافت: ۲/۲/۸۹ تاريخ تأييد: ۱۱/۵/۸۹


روش‌شناسي تمايز اقتصاد اثباتي و هنجاري و بازنگري آن در راستاي نظريه‌پردازي علم اقتصاد اسلامي
 • نام منبع :
  روش‌شناسي تمايز اقتصاد اثباتي و هنجاري و بازنگري آن در راستاي نظريه‌پردازي علم اقتصاد اسلامي
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  64و65
تعداد بازدید : 703
صفحه از 41
پرینت  ارسال به