51
روش‌شناسي شهيد صدر دربارة شكل‌گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي دربارة آن

روش‌شناسي شهيد صدر دربارة شكل‌گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي دربارة آن

حسن آقا نظري ۱

چكيده

شكل‌گيري علم اقتصاد اسلامي چالش اساسي اقتصاد اسلامي است. حل اين چالش از نظر شهيد صدر، از دو طريق ممكن است:

۱- اصول قطعي مكتب اقتصاد اسلامي، با فرض تحقق آنها، پي‌آمدهايي در ساحت اقتصاد به دنبال دارد. تحليل علمي اين پي‌آمدها، زمينة پيدايي نظريات علمي اقتصاد اسلامي است.

۲- اگر به مكتب اقتصاد اسلامي در روابط اقتصادي جامعه عمل شود، رويدادهاي عيني اقتصادي به دنبال دارد. اقتصاد‌دان به تحليل اين رويدادهاي عيني مي‌پردازد و در نهايت، علم اقتصاد شكل مي‌گيرد.

شهيد صدر راه دوم را ترجيح مي‌دهد. اين مقاله درصدد است بيان كند اين ترجيح، متأثر از ديدگاه شهيد صدر دربارة وظيفه و هدف علم اقتصاد است. در اين مقاله، اين ديدگاه بررسي و در پايان، راه ديگري براي شكل‌گيري علم اقتصاد اسلامي ارائه مي‌شود.

واژه‌هاي كليدي: علم اقتصاد، مكتب اقتصاد اسلامي، هدف علم اقتصاد، آموزه‌هاي اسلامي، نظريه‌پردازي

1.دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: hnazari@rihu.ac.ir تاريخ دريافت: ۲۰/۵/۸۸ تاريخ تأييد: ۳۰/۸/۸۸


روش‌شناسي شهيد صدر دربارة شكل‌گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي دربارة آن
 • نام منبع :
  روش‌شناسي شهيد صدر دربارة شكل‌گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي دربارة آن
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  61
تعداد بازدید : 872
صفحه از 61
پرینت  ارسال به