بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 327
قیمت (ریال) : 180000 ریال

چکیده کتاب

تنوع فرهنگی به‌عنوان واقعیتی پذیرفته‌شده در زندگی انسانی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و ارزشی استوار است که فهم این مبانی در راسـتای رسیدن به‌همبستگی در جوامع متعدد فرهنگی مهم است. در این پژوهش بر آن شدیم که با بازبینی مبانی دینی، درآمدی بر الگوی همبستگی در جامعه مبتنی بر دیدگاه اسلام را ارائه کنیم؛ از این‌رو، پس از طـرح راهبردهای موجود همانندسـازی، تکثرگرایی و وحـدت متکثر، و اتخاذ نگاه مبتنی بر ماهیت اتحاد کثرت‌گرایانه میان‌فرهنگی قرآن و واقعیت‌های متغیر زنـدگی بشری و به‌رسمیت شناختن همـراه با احترام و بدون‌پیش‌داوری، به‌تبیین‌مؤلفه‌های تنوع‌فرهنگی‌وبنیان‌های معرفت‌شناختی: عقل‌گرایی و شمول‌گرایی و مبانی‌انسان‌شناختی: کرامت‌انسانی، مساوات، خـداجو بودن فطری، خلیفه‌اللهی و مختار بودن انسان و مبـانی ارزشی بر پایه معیارهای مشترک اخلاقی از قبیل ایمان و عمل صالح پرداختیم.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.