روانشناسی تحول دینداری

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 311
قیمت (ریال) : 175000 ریال

چکیده کتاب

نظریه­پردازان حوزه تحول دینداری، تغییر و ثبات در دینداری را در طول زندگی مطالعه و عوامل و فرایند­های روان­شناختی بنیادینی را که درپشت پرده تغییرات محسوس و مشهود وجود دارد، تبیین می­کنند­. کتاب پیش­رو به­منزله مقدمه­ای برای بومی- اسلامی­ اندیشی در این حوزه، درقالب پنج بخش و سیزده فصل، پنج جریان نظریه­پردازی را گزارش، نقد و در خاتمه پیشنهادهایی برای تولید دانش بومی و اسلامی ارائه می­کند. بخش اول کتاب، به گزارش و نقد رویکرد شناختی – ساختاری تحول دینداری اختصاص یافته و نظریه‌های گلدمن، الکایند، فولر و اسر وگماندر آورده شده است. بخش دوم به گزارش و نقد رویکرد احساسی و انگیزشی تحول دینداری و بخش سوم، به گزارش و نقد مطالعات اجتماعی تحول دینداری می‌پردازد. در بخش چهارم، به بررسی تجارب عالمان و معتقدان مسیحی در مسیحی‌سازی نظریه‌های تحول دینداری و نقد آنها پرداخته شده است. بخش پنجم به بررسی وضعیت پژوهش و نظریه‌پردازی در ایران و نقد آنها می‌پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.