کتاب تاریخ در قرآن

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 368
قیمت (ریال) : 200000 ریال

چکیده کتاب

محتواي تعدادي از آيات قرآن كريم به توصيف و روايت وقايع اجتماعي گذشته نسبت به زمان ما متمركز است. اين آيات حاوي كليدواژه‌هاي اجتماعي و تاريخي، توصيف وقايع تاريخي اقوام و پيامبران گذشته، وقايع اجتماعي زمان ظهور اسلام (از بعثت تا وفات پيامبر)، و حاوي جواب سؤالها و مسائلي است كه در فلسفه نظري تاريخ مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. افزون بر بحث و بررسي اين چهار موضوع تاريخي در قرآن، مي‌توان ويژگي‌هاي بياني و نگارشي آيات تاريخي قرآن را (تاريخنگاري قرآن) از مجموعه آيات تاريخي قرآن استخراج، استنباط و در يك بخش مستقل تدوين كرد. بنابر اين تفسير (موضوعي) آيات تاريخي قرآن در 3 بخش تنظيم خواهد شد. بخش اول مربوط به تحليل و بررسي واژه‌هاي تاريخي قرآن و مقايسه آنها با واژه‌هاي اجتماعي جديد و ويژگيهاي تاريخ‌نگاري قرآن، بخش دوم ناظر به وقايع تاريخي قبل از اسلام، و تفسير آيات اجتماعي دوران ظهور اسلام، بخش سوم درصدد استخراج جواب سؤالات مرسوم در فلسفه تاريخ است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.