جریان شناسی تفسیر علمی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 318
قیمت (ریال) : 190000 ریال

چکیده کتاب

تفسیر علمی یکی از مهمترین جریان‌های تفسیری است که در دوره معاصر به رغم مخالفت‌های جدی بارشدی فزاینده به بالندگی و شکوفایی رسیده است . اثر حاضر در پنج بخش به بررسی این جریان پرداخته است . در بررسی پیشینه آن ، نشان داده که شماری از مدافعان ادعایی به طور کلی به این گفتمان وارد نشده‌اند. در توصیف شرایط حاضر به معرفی مهمترین آثار تاثیر گذار در این زمینه پرداخته است و با تاکید بر برخی حوزه‌های کمتر کاویده ، کوشیده است تا مبانی این جریان تفسیری را از منظر طیفهای مختلف مفسرانِ آن شناسایی ، تحلیل و نقادی کند؛ قواعد تفسیری بایسته در این عرصه را از دیدگاه تفسیرپژوهان با ذکر نمونه بازنماید و در نهایت با تاکید بر پیامدهای مثبت این جریان تفسیری، کارکرد این روش تفسیری را در تبیین آیات قرآنی در قالب گونه‌‌های تفسیر علمی معرفی کند در عین حالی که از پیامدهای منفی آن بویژه در عرصه های فرامعرفتی غافل نبوده است .

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.