جریان شناسی تفسیر قرآن‌گرا

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 191
قیمت (ریال) : 140000 ریال

چکیده کتاب

جريان تفسيري قرآن‌گرا رويكردي است كه روش تفسيري خود را در تمركز و تأكيد بر دلالت‌هاي قرآني و تدبر در خود قرآن تعريف كرده است. این جریان با دو شاخه کلی اعتدالی و افراطی قابل تحقیق و بررسی است. از منظر روش تفسیر اجتهادی می توان با تکیه بر اصول نظری و عملی چندی، به رویکردی اعتدالی در تفسیر با عنوان تفسیر اجتهادی قرآن­گرا تکیه کرد که ضمن عنایت به دغدغه های قرآن­گرایان، افراط و تفریط­های آنان را شناسایی کرده و نسبت به مبانی و روش تفسیری ایشان ارزشیابی نمود. از این رویکرد با تعبیر قرآن‌محوري در برابر رویکرد قرآن‌باوري از یک سو و قرآن‌بسندگي از سوی دیگر یاد می­شود. در اثر حاضر ضمن بررسی های جریان شناختی، بر پایه معیارها و اصول تفسیر اجتهادی و با لحاظ دغدغه های قرآن­گرایانه، شاخه افراطی این جریان با رویکردهای متنوع در میان فریقین، از سه منظر مبنایی و روشی و غایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.