دکتر مجید کافی عضو هیئت علمی و مدیر (گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.