اخبار گروه فلسفه علوم انسانی

کتاب «انسان کنش شناسی اعتباری» تألیف دکتر سیدحمیدرضا حسنی و دکتر هادی موسوی به عنوان جدیدترین اثر از مجموعه کتابهای انسان کنش شناسی به زودی منتشر خواهد شد.

 

این کتاب بر آن است تا با برقرار کردن معادله میان مفاهیم متافیزیکی سنت فلسفه اسلامی با جریانات علوم انسانی جدید، زمینه‌های فهم بهتری از علوم انسانی و همچنین استلزامات فلسفه علامه طباطبايی و بويژه نظريه اعتباريات نزد ايشان و ديگر عالمان علم اصول برای علوم انسانی فراهم كند.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در اين ميانه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؛ زیرا به تفسیر این نوشتار، این نظریه در ادامه مباحث علم النفس در فلسفه، به تفسیر هویت کنش و عمل انسانی می‌پردازد. اعتباریات، معارفی عملی هستند که می‌توانند واسطه میان «نظر» و «عمل» را پر کنند و به جهت هویت مفهومی‌شان با هویات نظری و مفاهیم عقل نظری ارتباط برقرار کرده و به جهت ساختاری که عقل عملی بدان‌ها می‌دهند متناسب با واقعیت‌های انسانی در حوزه عمل انسانی شکل می‌گیرند؛ به نحوی که بسان پُلی سر بر فلک عقل نظری کشیده و پا در عالم ناسوت خاک دارند.

پیـوست هـا

  • تصاویر:
  • پوستر انسان کُنش شناسی

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.