ساختار:

 

شرح وظایف:

 ۱. همكاري با رئيس پژوهشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي پژوهشگاه؛
۲. رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي پژوهشگاه و چگونگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي مختلف؛
۳. ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود؛
۴. نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و حقوقي؛
۵. ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس پژوهشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
۶. اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه؛
۷. نظارت، همكاري و اظهار نظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه پژوهشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط؛
۸. تهيه و اجراي طرح‌هاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات پژوهشگاه؛
۹. انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني پژوهشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط؛
۱۰. بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاي هيئت علمي به مراجع ذيصلاح؛
۱۱. همكاري با ديگر معاونت‌ها و واحدهاي مستقل پژوهشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي آن؛
۱۲. نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي پژوهشگاه با همكاري واحد حراست پژوهشگاه؛
۱۳. نظارت بر تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و همچنين تهيه و تنظيم پست‌هاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليت‌هاي واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط؛
۱۴. برنامه‌ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي پژوهشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهاي پژوهشي و آموزشي مورد نياز؛
۱۵. برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‌هاي مشاوره و پيمانكار براي طرح‌هاي عمراني؛
۱۶. بررسي صورت وضعيت‌ها و موارد مالي طرح‌هاي عمراني؛
۱۷. اجراي طرح‌هاي اماني و مورد نياز پژوهشگاه؛
۱۸. برنامه‌ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌هاي عمراني؛
۱۹. نظارت بر اجراي طرح‌هاي ساختماني و تأسيساتي و همچنين تعميرات اساسي و نگهداري ساختمان‌هاي واحدهاي مختلف پژوهشگاه؛
۲۰. پيشنهاد بودجه‌هاي عمراني پژوهشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور؛
۲۱. انجام ساير امور محوله از سوي رئيس پژوهشگاه.