شرح وظايف دفتر رياست

۱. ايجاد ارتباط اداري بين رياست پژوهشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري آنها؛
۲. دريافت و ثبت نامه‌هايي كه از واحدهاي مختلف ارسال مي‌گردد و لازم است به رؤيت رئيس پژوهشگاه برسد و حصول اطمينان از پاسخگويي به موقع مكاتبات حوزه رياست؛
۳. تهيه پيش‌نويس و صدور نامه‌هايي كه متضمن نظرات و دستورات رئيس پژوهشگاه به واحدهاي مختلف مي‌باشد؛
۴. تهيه پيش‌نويس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌هاي صادره؛
۵. پيگيري و اجراي دستورات رئيس پژوهشگاه؛
۶. جوابگويي و رسيدگي به مشكلاتي كه ارباب رجوع با واحدهاي مختلف پژوهشگاه پيدا مي‌كنند؛
۷. تنظيم برنامه‌هاي كاري و ملاقات رئيس پژوهشگاه؛
۸. دعوت افراد جهت تشكيل جلسات و كميسيون‌ها؛
۹. تنظيم صورت‌جلسات حوزه رياست و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط و پيگيري مصوبات جلسات مذكور؛
۱۰. انجام امور اداري هيئت امنا و شوراهاي پژوهشگاه و كميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهاي ذيربط؛
۱۱. انجام مكاتبات، دستور كار، تهيه و تدوين و تنظيم مصوبات هيئت امنا پژوهشگاه؛
۱۲. ابلاغ دستورات صادره رياست پژوهشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهاي تابعه؛
۱۳. ارسال نامه‌هاي محرمانه به مديريت‌ها و واحدها و ارگان‌هاي مختلف و ثبت، ضبط، نگهداري و بايگاني نامه‌هاي محرمانه؛
۱۴. نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين پژوهشگاه و اشخاص حقيقي يا حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف؛
۱۵. نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها؛
۱۶. حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌هاي مرتبط با پژوهشگاه و استماع اظهارات، رد يا قبول آن از نظر مسائل حقوقي؛
۱۷. مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي؛
۱۸. پيگيري مسائل حقوقي و پرونده‌هاي ارجاعي در دادگاه‌ها، ديوان عدالت اداري تا حصول نتجه؛
۱۹. انجام مشاوره و ارائه راهنمايي به واحدهاي مختلف پژوهشگاه به منظور جلوگيري از اشتباهاتي كه منجر به اختلافت حقوقي خواهند شد؛
۲۰. بررسي و اظهار نظر بدوي در مورد اعتراضات و شكايات واصله از نحوه گزينش و ساير مسائل مربوط به آن؛
۲۱. تدوين اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز؛
۲۲. همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري و طبقه‌بندي مصوبات؛
۲۳. تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذيربط و ارجاع آن به واحدهاي و يا كميته‌هاي تخصصي؛
۲۴. تنظيم شكوائيه بر عليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه متعرض حقوق پژوهشگاه در زمينه‌هاي مختلف هستند؛

۲۵. انجام مكاتبات لازم با مراجع قضايي (اعم از دادگاه، نيروي انتظامي و...).

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.