علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن1

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 249
قیمت (ریال) : 250000 ریال

چکیده کتاب

دانش بلاغت از علوم ارجمندی است که در فهم و تحلیل آیات از کارآمدترین ابزارهای تفسیر به‌شمار می‌آید. کتاب «علوم بلاغی و زيبایی‌شناختيِ قرآن 1» با ترکیب بلاغت سنتی و جدید و به شیوه‌ای کاربردی- تطبیقی علوم بلاغت را شناسانده و اثری است که افزون بر بلاغت، علوم قرآنی را نیز پوشش می‌دهد.
در علم بيان (که از چگونگيِ بازگفتن یک مطلب به شيوه‌هاي گوناگون سخن می‌گوید) محورهای تشبيه، مجاز، استعاره و كنايه با کاربردهای قرآنی تحلیل و دو بحث تصویر هنری و استعاره‌های مفهومی نیز شناسانده شده است.
در دانش معاني (که به شناسايي چگونگي احوال کلام با توجه به احوال مخاطبان و موقعيت‌هاي گوناگون سخن مي‌پردازد) انواع خبر و انشاء با اغراض بلاغی، هرکدام ضمن نمونه‌هایی قرآنی ارائه شده و به احوال مسندٌالیه، مسند و دیگر عناصر جمله از نظرِ ذکر و حذف، تعریف و تنکیر، اطلاق و تقیید و تقدیم و تأخیر پرداخته شده است. مواردی که هنجارگریزی صورت گرفته و کلام از مقتضای ظاهر حال خارج گشته است، اسرار بلاغی آن نیز واکاوی شده است. حصر و اختصاص، فصل و وصل، و ایجاز، اطناب و مساوات، از دیگر مباحثی است که شیوه‌ها و کاربردهای آنها در قرآن دنبال شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.