حقوق بین‌المللی کیفری

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 166
قیمت (ریال) : 200000 ریال

چکیده کتاب

درکتاب حاضرکه برای ارایه در دو واحد درسی تحصیلات تکمیلی حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل تنظیم گردیده ، تلاش گردیده است مهمترین مطالب مربوط به حوزه های حقوق ماهوی و شکلی بین المللی ارایه گردد. در فصل اول در حوزه حقوق بین المللی کیفری عمومی مطالب راجع به جرم ، مسولیت کیفری و مجازات مطابق با اساسنامه دیوان ، سپس در فصل دوم موضوعات حقوق کیفری اختصاصی بین المللی ناظر بر چهار جنایت موضوع صلاحیت دیوان یعنی نسل زدایی ، جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و جنایت تجاوز بررسی گردیده است در فصل سوم نیز مطالب شکلی راجع به ارکان دیوان و مراحل رسیدگی به جنایات در دیوان بررسی شده است. همچنین قسمتی از کتاب به جایگاه حقوق بین المللی کیفری در حقوق اسلامی اختصاص یافته است تا از این نظر نیز هر چند مختصر زمینه های ممنوعیت جنایات بین المللی در منابع حقوق اسلامی و احیانا شبهه هایی که در این خصوص مطرح گردیده مورد بررسی قرار گیرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.