دیوان‌سالاری عصر صفوی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 557
قیمت (ریال) : 610000 ریال

چکیده کتاب

کتاب «دیوانسالاری عصر صفوی» طی سه فصل، مؤسسات، نهادها، ساختارها و نظامات حاکم بر دولت صفوی و کارکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی و نیز تغییر و تحولات درونی آنها را بررسی می‌کند. فصل نخست تحت عنوان «ساخت حکومت مرکزی»، چشم‌اندازی تحلیلی، از مناصب اصلی سازمان حکومت مرکزی ایران عصر صفوی ارائه کرده و به کم و کیف اداره امور در تختگاه صفویان می‌پردازد و مقامات و مناصب درباری به ویژه صدراعظم، وکیل و سپهسالار و شرح وظایف و نقش آنها را در تحکیم و تداوم دولت صفوی تشریح می‌نماید. فصل دوم، با عنوان «نظام حکومت ایالتی» ضمن تبیین گستره وسیع جغرافیایی قلمرو پادشاهی صفویان، کیفیت اداره امور و صاحب منصبان ایالتی و ولایتی مانند والی، امیر، داروغه و حدود اختیارات و نوع تعامل آنها با حکومت مرکزی را توضیح می‌دهد. فصل سوم، «نظام سپاه»، به بررسی سپاه صفوی، چگونگی تشکیل، کیفیت اصلاحات نظامی و پیامدهای آن می‌‌پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.