تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجان

تاریخِ تشیع در آذربایجان به دو دوره متمايز قابل تقسيم است: دوره اول از ورود مفاهيم شيعي به آذربایجان در ...