آفرينش در حكمت مشاء

اين نوشتار ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمط پنجم شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسي ـ همراه با نکاتی انتقادی ...

ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت‌شناختی ابن‌سینا و نقش آن در برنامۀ درسی

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی و به منظور بررسی ارتباط میان مهم‌ترین راه‌های کسب معرفت یعنی ...