انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی

هدف این کتاب نشان دادن چیستی «مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی» است. کارکرد «مبانی انسان‏شناسی علوم انسانی» یا به تعبیر این ...