درآمدي بر رفتار سازماني با رويكرد اسلامي: سطح تحليل فردي

رفتار سازمانی بارویکرد اسلامی، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که به‌بررسی و مطالعه رفتار در سازمان می‌پردازد. در این اثر، رهیافت‌های ...