زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

این کتاب پیش درآمدی برای تدوین یک برنامه زوج‌درمانی بر اساس دیدگاه اسلام است. فصل اول به تشریح مباني و ...

بهداشت روانی

نهضت بهداشت‌رواني در قرن بيستم از تأثيرگذارترين نيروهاي اجتماعي بود كه به پيشگيري از اختلالات رواني به جاي مراقبت و ...

آثار صله‌رحم از ديدگاه اسلام و روان‌شناسي و کاربردهاي تربيتي آن

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تربیتی صله‌رحم و تأثیر آن در سلامت روانی افراد است. روش پژوهش در این ...

تأملي در سازه‌هاي مذهبي و جايگاه آنها در روان‌شناسي سلامت

مجموعه در حال رشدي از پژوهش، اثرات مثبت رفتارها و باورهاي مذهبي را بر سلامت جسماني و رواني نشان داده‌اند. ...