برگزاری پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «عینیّت ماهیّت و وجود»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ...

برهان صدیقین علامه طباطبایی

اثبات ذات خدای متعال در میان مباحث الهیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مبحث صفات ذاتی و صفات فعلی تابعی از ...

درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي(رويكرد تطبيقي)

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی(رویکرد تطبیقی)، بر اساس کتاب«فلسفة التربیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الاسلامیة‌ والفلسفات التربویة ...

ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معادباوری در تربیت اسلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم

هدف این مقاله، تبیین فلسفة معادباوری با نظر به وجه تربیتی آن براساس آیات قرآنی ذیل محور ماهیت، ضرورت، اهداف ...

تاثیر مبانی فلسفی و جهان‌بینی ابن‌سینا بر طب سینوی

فلسفه در طول علوم قرار دارد و اصول موضوعه آنها را اثبات میکند. این دانش به اشکال گوناگون با علم ...

بررسي تحليلي مفهوم تزكيه در آثار اخلاقي و فلسفي

هدف اصلي اين مقاله بررسي تحليلي مفهوم تزكيه در آثار اخلاقي و فلسفي متفكران مسلمان است. پرسش اصلي تحقيق اين ...

روش‌شناسي فلسفي ولفسون

در دورة جديد، به تبع علوم تجربي، بحث روش در فلسفه جايگاه ويژه‌اي دارد. برخي انديشمندان، روش رياضي، جمعي روش ...

فلسفه‌ي علم هيدگر و ادعاي تقدم آن بر فلسفه‌ي علم کوون

فلسفه‌ي علم هيدگر محل اختلاف صاحب نظران است. برخي او را واقعگرا ميدانند. يک دليل آنها اين است که او ...

تأملي در ويژگي‌هاي روش‌شناختي مكتب فلسفي صدر المتألهين

حكمت متعاليه‌ي صدر المتألهين همچنان مخالفاني دارد كه آن را مكتبي التقاطي مي‌دانند كه آموزه‌هاي هستي‌شناختي را بدون تحفظ بر ...

هستی و چیستی در مکتب صدرایی

اصالت وجود، كه شاخص‌ترين مسأله در حكمت متعاليه‌اش خوانده‌اند، دقيقاً به چه معناست؟ آيا تفسير كمابيش رايجي كه از اين ...

درآمدى بر جايگاه، معنا، آثار و چشم اندازهاى تفكر انتقادى

يكى از گسترده ترين مفاهيمى كه در حوزه ى تعليم و تربيت مطرح شده تفكر انتقادى است كه با توجه به گسترش ...