پوپر و بازانديشي در فرايند يادگيري

اين مقاله با استفاده از روش تحليلي و توصيفي، به تبيين رويكرد پوپر در تعليم و تربيت و به‌ويژه، فرايند ...

درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریت

در اين اثر سعي شده تا جايگاه علم مديريت در بين معارف بشري بازشناسي شود و سپس به تبيين معرفت‌شناسي ...

درآمدي بر تعليم و تربيت و مباني آن از ديدگاه غزالي

هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفة‌ ابوحامد غزالی و استخراج آرای تربیتی وی است. بدین منظور سعی شده با استفاده از ...