تحليلي جامعه‌شناختي از معرفت‌هاي حقوقي

كار جامعه‌شناسي حقوق مطالعه‌ي جامعه‌شناختي و علمي هستي اجتماعي حقوق (نظم/ نظام) است. جامعه‌شناسي معرفت به مطالعه‌ي مسئله تعين اجتماعي ...