بررسي رابطه نگرش ديني با ابعاد شخصيتي در دانشجويان دانشگاه تهران

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع تحصیلی مختلف انجام ...

تأثير آموزش دروس معارف اسلامي بر نگرش ديني دانشجويان

تحقیق حاضر به منظور «بررسی تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان» صورت گرفته است و برای انجام ...