گادامر و علوم انسانی

هانس گئورگ گادامر (2002-1900 ) هر چند غالبا بعنوان هرمنوتیسین شناخته می شود لیکن به همان اندازه می توان وی ...

انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی

هدف این کتاب نشان دادن چیستی «مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی» است. کارکرد «مبانی انسان‏شناسی علوم انسانی» یا به تعبیر این ...