جامعه ‏شناسى کجروىناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
نسخه الکترونیکی : دارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : چهارمین دوره کتاب سال حوزه، 81، سوم ؛
قیمت : ۱۹۸٬۰۰۰ ریال

مجموعه حاضر، محصول مقدماتی طرح پژوهشی است که بنا دارد فهم اجتماعی «کجروی» را به دیدگاه‌های اسلامی پیوند بزند و حاصل را در قالب الگویی نظری به جامعه علمی عرضه کند. مقدمه کتاب به پیشینه، منابع، روش‌های شناخت، ویژگی‌ها و واقعیت‌های علم‌ورزی در حوزه «جامعه‌شناسی کجروی» پرداخته است. فصل نخست، چیستی کجروی و طبیعت اجتماعی آن را با هدف شناخت مفهوم، طبیعت و ویژگی‌هایش تحلیل می‌کند. فصل دوم، کار را با بررسی نکات شایان توجه در شناخت صحیح قشرها، گروه‌ها و افرادی پی‌می‌گیرد که پدیدآورنده رفتارهای کجروانه در جامعه‌اند. فصل سوم، دربردارنده تبیین‌های کجروی و مفهوم و ویژگی‌های تبیین در علوم اجتماعی و قلمرو مطالعه جرم و کجروی است و فصل چهارم، با بیان پیشنهادهای کنترلی تبیین‌های کجروی و مکانیسم‌ها و راهکارهای کنترل اجتماعی، گامی در راه معرفی این گستره برمی‌دارد.

 • امکان استنتاج فلسفه تعلیم و تربیت از وجودشناسی اسلامی / سیدمهدی موسوی
 • نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات / سیدعلی حسینی‌زاده / دکتر محمدرضا شرفی جم / دکتر علیرضا صادق‌زاده قمصری / دکتر خسرو باقری
 • چگونگی معرفی «نماز، روزه، جهاد، حج، خمس و زکات» در کتاب‌های درسی… / دکتر محمد نوریان
 • بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت‌های تربیتی آن / دکتر محمدرضا شرفی جم / سمانه خلیلی
 • پیامدهای تربیتی آموزشِ نظام احسن از دیدگاه اسلام / دکتر محمد نجفی / زهره متقی
 • نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری… / دکتر محمود سعیدی رضوانی / سیدجمال‌الدین موسوی مشهدی / حسین باغگلی
 • برخی از دلالت‌های تربیتی در رسائل اخوان‌الصفا (قرن چهارم) / بهروز رفیعی
 • بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی در دانشجویان دانشگاه تهران / مهدی سبک‌رو / ولی رضایی / سیده‌مائده مقیمیان / ابوذر حیدری / ناصر ایرجی
 • خلاصه مقاله‌ها به عربی / خلیل زامل عطشان
 • خلاصه مقاله‌ها به انگلیسی / مهدی غلامی
 • سخن نویسندگان
 • مقدمه: درباره جامعه‏شناسی کجروی
 • پیشینه
 • روشهای مطالعه
 • مطالعات ژرفانگر
 • ۱. مشاهده (مستقیم)
 • ۲. بهمن‏سازی
 • ۳. مطالعه موردی
 • ۴. مشاهده در مؤسسات
 • ۵. مشاهده مشارکتی
 • مطالعات پهنانگر
 • ۱. پیمایش خودگزارشی
 • ۲. پیمایش بزهدیدگی
 • روشهای دیگر
 • ویژگی‏های نظری
 • ابهام موضوع
 • چشم‏اندازهای متفاوت
 • حوزه‏های متفاوت دانش
 • نگاه‏های متفاوت محققان
 • محدودیتهای محیطی
 • نتیجه‏گیری
 • فصل نخست: کجروی را بشناسیم
 • کجروی چیست؟
 • تعریف کجروی
 • دیدگاه‏ها
 • نگرشهای گزینشی
 • اثبات‏گرایان
 • نگرشهای زیستی و روانی
 • نگرشهای جامعه‏شناختی
 • نگرشهای روان‏شناختی اجتماعی
 • همگرایی دیدگاه‏ها
 • سنجه‏های کجروی
 • ۱. مخالفت با انتظارات
 • ۲. طبیعی (عادی) نبودن
 • ۳. حساسیت‏آفرینی
 • ۴. ضد ارزش بودن
 • ۵. آسیب‏رسانی
 • ۶. واکنش‏آفرینی
 • مشکلات شناخت کجروی
 • مشکلات سنجش
 • کاستی‏های مشاهده
 • کاستی آمارهای رسمی
 • مشکلات تعریف
 • ۱. کجروی، مفهومی سیال است
 • ۲. کجروی، مفهومی فرهنگی است
 • ۳. کجروی، مفهومی نسبی است
 • ۴. کجروی آماج پیشداوری‏ها است
 • زمینه‏های پیدایش پیشداوری
 • ۵. کجروی، مفهومی فراگیر است
 • چیستی کجروی: پذیرفته‏ها
 • امکان هویتی فراگیر
 • کجروی، «کنش اجتماعی»
 • کجروی، «شکستن هنجار»
 • مرزهای مفهومی کجروی
 • تعریف نهایی
 • واژه‏های نزدیک
 • اختلال هنجاری
 • نظام‏گسیختگی اجتماعی
 • بی‏سازمانی اجتماعی
 • ناهمنوایی
 • نابهنجاری
 • جرم
 • بزه (نوجوانان و جوانان)
 • مسأله اجتماعی
 • نقشهای کجروانه
 • انحراف اجتماعی
 • آسیب اجتماعی
 • آسیب روانی
 • دسته‏بندی‏های کجروی
 • دورکیم و گونه‏های متفاوت کجروی
 • مرتن و گزینه‏های سازگاری با محیط
 • کجروی‏های «مثبت» و «منفی»
 • کجروی‏های «نخستین» و «دومین»
 • دیگر دسته‏بندی‏ها
 • کجروی‏های «فردی» و «گروهی»
 • تنوع کجروی‏ها برحسب تنوع هنجارها
 • دسته‏بندی کجروی برحسب نوع و شدت واکنش جامعه
 • کجروی چرا اجتماعی است؟
 • کجروی، هم «طبیعی» و هم «غیرطبیعی»
 • کارکردهای کجروی: شاهدی بر ادعا
 • کارکردهای منفی
 • کارکردهای مثبت
 • جامعه‏پذیری و اجتماعی بودن کجروی
 • ثمره جامعه‏پذیری
 • جامعه‏پذیری نارسا
 • آموختنی‏های غیرقابل اجرا
 • جامعه‏پذیری‏های متعدد
 • نظم اجتماعی و اجتماعی بودن کجروی
 • کجروی و عناصر نگهدارنده نظم
 • سطح خرد
 • سطح کلان
 • کجروی و نظم در حوزه‏های عمل اجتماعی
 • نظم اجتماعی در تبیینهای کجروی
 • دیدگاه کارکردگرایی
 • دیدگاه تضاد
 • دیدگاه کنش متقابل
 • فصل دوم: پدیدآورندگان کجروی
 • چه کسانی کجروی را پدید می‏آورند؟
 • آسیب‏سازان: همه یا بعضی؟
 • آسیب‏سازان: قشرهای متمایز
 • حساسیت‏آفرینها
 • آسیب‏سازان «فعال»
 • آسیب‏سازان و موقعیتهای خاص اجتماعی
 • تمایزپذیری آسیب‏سازان: پیامدها
 • آیا آسیب‏سازان را «درست» می‏شناسیم؟
 • پیشداوری‏های جامعه
 • آسیب‏سازان را چگونه می‏بینیم؟
 • چه کسانی را آسیب‏ساز می‏شناسیم؟
 • پیشداوری‏های جامعه: پیامدها
 • پیشداوری‏های آسیب‏سازان
 • تبیینهای کجروی
 • آثار جامعه
 • نظریه «برچسب‏زنی»
 • نظریه بی‏سازمانی اجتماعی
 • الگوی «انسان حاشیه‏ای»
 • چرا باید آسیب‏سازان را «درست» شناخت؟
 • آسیب‏سازان در مطالعات کجروی
 • تبیین کجروی
 • سنجش کجروی
 • آسیب‏سازان: گروه‏های «خاص»
 • آسیب‏سازان آسیب‏پذیر
 • بیماران روانی
 • آسیب‏سازان مخفی
 • یقه‏سفیدها
 • گروه‏های آسیب‏ساز
 • دار و دسته‏های نوجوانان بزهکار
 • آسیب‏سازان: ویژگی‏های تعیین کننده
 • جنس
 • سن
 • آسیب‏سازان در تبیینهای کجروی
 • «فرد همچنان وجود دارد»
 • آسیب‏ساز: آزاد یا مقهور؟
 • آسیب‏ساز: عرضه یا تقاضا؟
 • آسیب‏سازی بزهدیده
 • بزهکار و بزهدیده: ابعاد کنش متقابل
 • بزهدیده و مشارکت در آسیب‏سازی
 • رفتار بزهدیده: متغیری موقعیتی
 • بی‏ملاحظگی و شتابزدگی
 • مساعدت: تسهیل یا مشارکت
 • وسوسه، پیش قدمی، ترغیب
 • تبیینهای کلان و متغیرهای بزهدیدگی
 • الگوی شیوه زندگی
 • الگوی فعالیتهای روزمره
 • الگوی فرصت
 • تبیین احتمالات متفاوت خطر در بزهدیدگی مجرمانه: طرحی تلفیقی
 • فرصتها
 • عوامل خطرساز
 • شمار مجرمانِ انگیزه‏دار
 • در معرض بودن
 • همنشینی
 • رفتارهای خطرناک / فعالیتهای پرخطر
 • رفتارهای پیش‏گیرانه، رفتارهای دفاعی
 • آمادگی‏های ساختاری و فرهنگی
 • فصل سوم: تببین کجروی
 • تبیین در علوم اجتماعی
 • تبیینهای گزینشی
 • الف. مکتب کلاسیک
 • ب. رویکرد گزینش عقلانی
 • ۱. الگوی اقتصادی جرم
 • ۲. الگوی «بازار جرم»
 • ۳. الگوی یادگیری و اختیار
 • ۴. الگوی گزینش عقلانی
 • ۵. الگوی فعالیتهای روزمره
 • تبیینهای زیست‏شناختی
 • الف. تبیینهای حاکی از نقش ساختار بدن
 • ب. تبیینهای ژنتیک
 • ۱. مطالعات تبارشناختی
 • ۲. ناهنجاری کروموزومی
 • ۳. مطالعه دوقلوها (هم‏شکمان)
 • ۴. مطالعات فرزندخواندگی
 • تبیینهای روان‏شناختی
 • الف. دیدگاه‏های روان‏پویایی
 • ۱. الگوهای روان‏کاوی
 • ۲. نظریه دلبستگی
 • ب. دیدگاه‏های شناختی
 • ۱. نظریه الگوهای تفکر مجرمانه
 • ۲. نظریه تعارض شناختی
 • پ. الگوهای نارسایی شخصیت
 • ۱. الگوی شخصیت روان‏رنجور
 • ۲. نظریه شخصیت آیزنک
 • پ. نظریه‏های انگیزشی
 • نظریه نیازهای اساسی
 • تبیینهای جامعه‏شناختی
 • الف. تبیینهای ساختی کارکردی
 • ۱. نظریه انتقال فرهنگی
 • ۲. نظریه بی‏هنجاری
 • ۳. نظریه بی‏سازمانی اجتماعی
 • ۴. الگوی نظامهای کنش
 • ۵. الگوی نوجوانان بزهکار
 • ۶. نظریه فرصت افتراقی
 • ۷. الگوی جرم عقلانی
 • ۸. الگوی طبقات فرودست
 • ب. تبیینهای خرده‏فرهنگی
 • ۱. الگوی دار و دسته‏های (نو) جوانان بزهکار
 • ۲. نظریه علائق کانونی
 • ۳. نظریه فرهنگ فقر
 • پ. دیدگاه تضاد
 • تبیینهای کلاسیک
 • ۱. کارل مارکس
 • ۲. فردریک انگلس
 • ۳. ویلهلم بنگر
 • ۴. رالف دارندورف
 • ۵. جرج ولد
 • تبیینهای معاصر
 • جرم‏شناسی تضاد
 • ۱. الگوی جهت‏گیری نظام جزایی
 • ۲. الگوی مناسبات قدرت
 • ۳. الگوی مقاومت هنجاری
 • ۴. الگوی واقعیت اجتماعی جرم
 • جرم‏شناسی رادیکال
 • ۵. مارکسیسم ابزاری
 • ۶. مارکسیسم ساختاری
 • واقع‏گرایی چپ
 • نظریه‏های فمینیستی تضاد
 • ۱. مارکسیسم فمینیسم
 • ۲. فمینیسم رادیکال
 • ۳. فمینیسم سوسیالیست
 • تبیینهای روان‏شناختی اجتماعی
 • الف. رویکرد کنترل
 • ۱. الگوی کنترل اجتماعی
 • ۲. نظریه مهار
 • ۳. الگوی آیزنک
 • ب. دیدگاه یادگیری
 • ۱. الگوی همنشینی افتراقی
 • ۲. نظریه همنشینی و تقویت افتراقی
 • ۳. نظریه یادگیری اجتماعی
 • ۴. نظریه یادگیری سرشتی
 • پ. رویکرد کنش متقابل
 • ۱. الگوی خود آینه‏ای
 • ۲. الگوی نقش اجتماعی
 • ۳. نظریه برچسب‏زنی
 • ت. رویکرد پدیدارشناسی
 • ۱. الگوی خنثی‏سازی
 • ۲. الگوی فریبندگی‏های جرم
 • تبیینهای تلفیقی
 • فصل چهارم: کنترل اجتماعی
 • کلیات و مفهومها
 • نفوذ اجتماعی
 • همنوایی
 • اجابت
 • اطاعت
 • قدرت
 • کنترل اجتماعی
 • کنترل اجتماعی و جامعه‏پذیری
 • ۱. جامعه‏پذیران و مشمولان کنترل
 • ۲. جامعه‏پذیری مجدد
 • ۳. کارکردهای متفاوت
 • ۴. تحلیل پارسونز و جانسون
 • پیشنهادهای کنترلی در تبیینهای کجروی
 • دیدگاه کلاسیک
 • رویکرد گزینش عقلانی
 • تبیینهای زیستی و روانی اثبات‏گرا
 • نظریه نیازهای اساسی
 • نظریه تعارضِ شناختی
 • تبیینهای ساختی کارکردی
 • نظریه انتقال فرهنگی
 • نظریه بی‏هنجاری
 • نظریه بی‏سازمانی اجتماعی
 • نظریه فرصت افتراقی
 • دیدگاه‏های رادیکال تضاد
 • واقع‏گرایی چپ
 • الگوی کنترل اجتماعی
 • الگوی مهار
 • نظریه‏های یادگیری
 • نظریه همنشینی افتراقی
 • نظریه یادگیری اجتماعی
 • نظریه برچسب‏زنی
 • نظریه خنثی‏سازی
 • سیاست‏گذاری کنترل جرم و حضور تبیینهای کجروی
 • مکانیسمهای کنترل اجتماعی
 • کنترل رسمی
 • سیاست جنایی
 • کنترل سازمانی
 • کنترل غیررسمی
 • کنترل درونی
 • کنترل ارزشی
 • کنترل عاطفی
 • کنترل بیرونی
 • کنترل خشن
 • کنترل اقتصادی
 • کنترل ماورای طبیعی
 • سیاستها و راه‏کارهای کنترل اجتماعی
 • مجازات
 • زندان: نقد و بررسی
 • درمان و توان‏بخشی
 • جامعه‏پذیری مجدد
 • روان‏درمانی
 • پیش‏گیری
 • حفاظت از آماجهای جرم
 • حفظ نظم اجتماعی
 • برنامه‏های بین‏المللی پیش‏گیری از جرم: یک نمونه
 • دین و حفظ نظم اجتماعی
 • فهرست منابع
 • منابع فارسی و عربی
 • منابع لاتین
 • فهرست جدولها
 • جدول (۱۱): بکر و احتمالات مواجه شدن افراد با برچسب کجروی
 • جدول (۱۳): بزهکاری فرزندخواندگان و والدین زیستی و اکتسابی آنان
 • جدول (۲۳): «علائق کانونی» در فرهنگ طبقات فرودست
 • جدول (۳۳): گزاره‏های الگوی «واقعیت اجتماعی جرم»
 • جدول (۴۳): اصول نظریه همنشینی افتراقی
 • جدول (۵۳): مشوقهای محیطی رفتار کجروانه
 • جدول (۶۳): پیش‏فرضهای دیدگاه برچسب‏زنی
 • جدول (۷۳): تبیینهای معاصر تلفیقی
 • جدول (۱۴): دیدگاه کلاسیک
 • جدول (۲۴): اثبات‏گرایی زیستی و روانی
 • جدول (۳۴): تبیینهای ساختی کارکردی
 • جدول (۴۴): دیدگاه رادیکال تضاد
 • جدول (۵۴): دیدگاه واقع‏گرایی چپ
 • جدول (۶۴): نظریه برچسب‏زنی
 • جدول (۷۴): سازمان ملل و برنامه پیش‏گیری از جرم
 • فهرست نمودارها
 • نمودار (۱۳): مکانیسم علّی تأثیر فقر بر بی‏ثباتی اجتماعی
 • نمودار (۲۳): تحلیل مسیر روابط علّیِ...
 • نمودار (۳۳): مکانیسم علّی پیدایش آنومی
 • نمودار (۴۳): الگویی تلفیقی در تبیین تکرار جرمهای خشن

 

 • نوبت چاپ: ششم: ۱۳۹۳

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:

نظر شما :