آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
حکمت اشراقسید یدالله یزدان پناه، مهدی علیپورفلسفه علوم انسانیکتاب فصلهفدهمین1390برگزیده
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمنوزدهمین1390نخست-
پژوهشی در محکم و متشابهسید محمود طیب حسینی، محمد اسدیقرآن پژوهیکتاب فصلهفدهمین1390شایسته تقدیر
فلسفه دینی دیوید هیوممحمد فتحعلیخانیفلسفه و کلامکتاب فصلهفدهمین1390شایسته تقدیر
گامی به سوی علم دینی جلد (2)حسین بستانجامعه‌شناسیجشنواره بین المللی فارابیپنجمین1390سوم
بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامیمحمد رضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی، سید مهدی موسوی اصل، محمد دولتخواهروان شناسیکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390برتر
دانشنامه سیره نبویحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390شایان تقدیر
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیکتاب برتر دانشگاهیبیستمین1390شایسته تقدیر
حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه (جلد 2)سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
حکمت اشراق (جلد 1 و 2)سید یدالله یزدان پناهفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
بهداشت روانیمحمد رضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی، سید مهدی موسوی اصل، محمد دولتخواهروان شناسیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
فلسفه تربیت اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390شایسته تقدیر
بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی و نوجوانی و آغاز جوانی (پایان‌نامه)محمود نوذریعلوم تربیتیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیهسیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و نهمین1390برگزیده
نظریه تفسیر متناحمد واعظیقرآن پژوهیکتاب فصلبیستمین1391برگزیده
زبان قرآن و مسائل آنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیستمین1391دوم-
حکمت اشراقسید یدالله یزدان پناه، دکتر مهدی علیپورفلسفه علوم انسانیجشنواره بین المللی فارابیششمین1391سوم
هستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضا فیاضی و دکتر حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامجشنواره بین المللی فارابیششمین1391سوم
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفلسفه علوم انسانیجشنواره بین المللی فارابیششمین1391برتر
خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویینوزدهمین1391شایان تقدیر
محکم و متشابهطیب حسینی دکتر اسعدیقرآن پژوهیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسیامین1391شایسته تقدیر
فلسفه دین دیوید هیوممحمد فتحعلی خانیفلسفه و کلامکتاب سال حوزهچهاردهمین1391برگزیده
نظریه تفسیر متناحمد واعظیقرآن پژوهیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی امین1391شایسته تقدیر
درآمدی بر دانش مفردات قرآنسید محمود طیب حسینیقرآن پژوهیکتاب سال حوزهچهاردهمین1391برگزیده
ارزش معرفت شناختی تجربه دینی(ترجمه)علی شیروانی و حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکتاب فصلبیست و چهارمین1391شایسته تقدیر
تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللیسید حسین هاشمیحقوقکتاب سال حوزهچهاردهمین1391شایسته تقدیر
سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آنمحمد کاویانیروان‌شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومیهشتمین1392برگزیده
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیسید حمید رضا حسنیفصلنامهجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیهمحمد رضا بارانیتاریخ اسلامکتاب فصلبیست و پنجمین1392شایسته تقدیر
تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآنمحمد سلطانی رنانیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشوردوازدهمین1392شایسته تقدیر-
بررسی فقهی اصل در روابط خارجه دولت اسلامیسید جواد ورعیحقوقجشنواره بین المللی امام خمینیاولین1392شایسته تقدیر
نقـد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایرانحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانیسید حمید رضا حسنیفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
معیار پذیری تفسیر قرآن، رهیافت‌ها و چالش‌هاعلی فتحیقرآن پژوهیکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
حقوق تربیتی کودک در اسلاممحمد علی حاجی ده آبادیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تحسین
نقش اصحاب امامان شیعه در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامیحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
معیارپذیری تفسیر قرآن کریم(پایان نامه)علی فتحیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشورسیزدهمین1393اول-
پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانهمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکتاب فصلبیست و هفتمین1393شایسته تقدیر
اصول فقه کاربردی جلد (3)حسین قافیحقوقکتاب سال دانشجوییبیست و یکمین1393کتاب برتر
نظریه سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزهشانزدهمین1393برگزیده
چیستی قانون طبیعتترجمه: امیر دیوانیفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهشانزدهمین1393شایسته تقدیر
روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانمحمد تقی ایمانفلسفه علوم انسانیکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اولحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غرویروان شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنیسید جواد ورعیحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
روان شناسی در قرآنمحمد کاویانی، علی احمد پناهیروان شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و سومین/دومین1394اول-
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسید رقیه میر ابوالقاسمیتاریخ اسلامجشنواره کتاب سال عاشورا - جایزه دعبلنخستین1394برگزیده
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینی زاده محمد علی حاجی ده آبادیعلوم تربیتیجشنواره علامه طباطبایینخستین1394دوم
نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجریحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394برگزیده
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰