آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394شایسته تقدیر
فلسفه نظری تاریخمجید کافیجامعه شناسیکتاب سال حوزههفدهمین1394برگزیده
فلسفه تعلیم و تربیت مشاءمحمد داوودیعلوم تربیتیکتاب سال حوزههفدهمین1394شایسته تحسین
مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامییارعلی کردفیروزجاییفلسفه و کلامکتاب سال حوزههفدهمین1394شایسته تحسین
ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت(پایان نامه)محمد صادق شجاعیروان شناسیکتاب سال حوزههفدهمین1394برگزیده
ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت(پایان نامه)محمد صادق شجاعیروان شناسیجشنواره بین المللی شیخ طوسی1394دوم
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسیده رقیه میرابوالقاسمیتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییبیست و چهارمین1395اثر شایسته تقدیر-
توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلامامبر حمزه مهرابیمدیریتکتاب سال پاسداران اهل قلمیازدهمین1395اول
نماز و کاهش آسیب های اجتماعیمحمد داوری ، علی سلیمیجامعه شناسیاجلاس سراسری نمازبیست و پنجمین1395برگزیده
قواعـد تفسیر قرآنعلی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزههجدهمین1395برگزیده
جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزههجدهمین1395شایسته تقدیر
معرفت شناسی در قرآنمحمد تقی فعالیقرآن پژوهیکتاب سال حوزههجدهمین1395شایسته تحسین
نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
مصر پس از اسلامفیروز آزادیتاریخ اسلامهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان1395برتر
الگوی مدیریت اثر بخش مسجدرسول عباسیمدیریتجشنواره بین المللی فارابیهشتمین1395برگزیده
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غربسید رضا حسینیاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیچهارمین1396شایسته تقدیر
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تقدیر
اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غرویروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
خاندان های شیعه: خاندان ابو رافعمنصور داداش نژادتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
روان شناسی دین و معنویتمسعود آذربایجانی و امیر قربانیروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
روان شناسی اخلاقمسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصلروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
زوج درمانی با روی آورد اسلامیمحمد رضا سالاری فرروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
برهان صدیقین علامه طباطباییعسکری سلیمانی امیریفلسفه و کلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومیقیاسی، ساریخانی و خسروشاهیحقوقکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی ‌و پنجمین1396شایسته تقدیر
سرشت اخلاقی معرفتغلامحسین جوادپورفلسفه و کلامجشنواره علامه حلی استان قمنهمین1396دوم
پایان نامه شناسیایی و تبیین مدل های رفتاری انسانی از منظر قرآنعلی عبدالله نیسیانیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و ششمین1397اول-
پایان نامه طراحی الگوی اسلامی ایرانی خط مشی گذاری فرهنگیمحمد حسین باقری فردمدیریتکنفرانس الگوی پیشرفتهفتمین1397برگزیده
معیار پذیری تفسیر قرآن، رهیافت‌ها و چالش‌هاعلی فتحیقرآن پژوهیکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)چهارمین1397شایسته تقدیر
روان شناسی تحول دینداریمحمود نوذریعلوم تربیتیکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تقدیر
پول و بانکداری با رویکرد اسلامیسید هادی عربی و حسین میسمیاقتصادکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تقدیر
نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تحسین
سرشت اخلاقی معرفتغلامحسین جوادپورفلسفه و کلامکتاب سال دانشجوئیبیست و پنجمین1397شایسته تقدیر
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریمجعفر ترک زاده، معصومه محترم، ابوالفضل گائینیمدیریتجایزه ویژه علامه جعفری دانشگاه شیراز1398برتر
درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاممرحوم محمد حسین اسکندریعلوم سیاسیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تقدیر
جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایران و اسناد بین المللیشمس ناتریحقوقکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تقدیر
حقوق بشر اسلامیمحمد حسین جوان آراستهحقوقکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
هرمنوتیک معنا و زبانمحمد حسین مختاریقرآن پژوهیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
بررسی مقایسه‌ای دوئالیسم سینوی - دکارتی با علم النفس صدرایی از منظر اشکالات فیلسوفان تحلیلی فیزیکالیستمهدی همازاده ابیانهفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جانبزرگی، سیدمحمد غرویروانشناسیجشنواره بین المللی فارابی121399شایسته تقدیر-
نمایش ۱۵۱ تا ۱۹۱ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰