آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهرهحسن آقانظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1382سپاس گزاری-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و یکمین1382اول-
قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیاحمد حاجی ده آبادیحقوقپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384برگزیده-
مطالعه انتقادی آرای هیوم در فلسفه دینمحمد فتحعلی خانیفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه آلوین و پلانتینگاحسین عظیمی دختفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت (جلد 5)محمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب فصلهفتمین1387برگزیده-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد 5 )فیض کاشانیمحمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده-
تاریخ تفسیر قرآنعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمهفدهمین1388دوم-
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمنوزدهمین1390نخست-
زبان قرآن و مسائل آنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیستمین1391دوم-
سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آنمحمد کاویانیروان‌شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیسید حمید رضا حسنیفصلنامهجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآنمحمد سلطانی رنانیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشوردوازدهمین1392شایسته تقدیر-
معیارپذیری تفسیر قرآن کریم(پایان نامه)علی فتحیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشورسیزدهمین1393اول-
روان شناسی در قرآنمحمد کاویانی، علی احمد پناهیروان شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و سومین/دومین1394اول-
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسیده رقیه میرابوالقاسمیتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییبیست و چهارمین1395اثر شایسته تقدیر-
پایان نامه شناسیایی و تبیین مدل های رفتاری انسانی از منظر قرآنعلی عبدالله نیسیانیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و ششمین1397اول-
اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جانبزرگی، سیدمحمد غرویروانشناسیجشنواره بین المللی فارابی121399شایسته تقدیر-
روانشناسی رشد (1) با نگرش به منابع اسلامیعلی مصباح، محمد جواد زارعان، ناصر بی ریاا، مرتضی آقاتهرانی، سید احمد رهنمایی، عباس شاملی، ابوالحسن حقانی، ابوالفضل ساجدی، زیر نظر سید محمد غرویروان‌شناسیوزارت ارشاد1376تشویقی
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 1)محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی، زیر نظر علیرضا اعرافیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهدومین1378یکم
درآمدی بر حقوق اساسیمحمد حسین اسکندری ، اسماعیل دارابکلاییعلوم سیاسیکتاب سال حوزهدومین1378سوم
روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهدومین1379برگزیده
حقوق قراردادها در فقه امامیهسید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی
روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی
فلسفه قدرتسید عباس نبویعلوم سیاسیکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی
مبانی فقهی اقتصاداسلامیمحمد مهدی کرمیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380برتر
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت ـ تربیت فرزندسید علی حسینی زادهعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380برتر
بررسی مغازی موسی بن عقبهحسین مرادی نسبتاریخ اسلامپژوهش فرهنگی سالششمین1380شایسته تشویق
حقوق قراردادها در فقه امامیهجلیل قنواتی،سید حسن وحدتی شبیری،ابراهیم عبدی پور محقق داماد،یشان در لوح نیامده)حقوقکتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر
وبر و اسلامترجمه: حسین بستان، علی سلیمی، عبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویینهمین1381سوم
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، اسلام و حقوق موضوعهجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقکتاب سال دانشجویینهمین1381دوم
شیخ مفید و تاریخ نگاری اسلامی(پایان نامه)قاسم خانجانیتاریخ اسلامپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
استراتژی رهبری امام خمینی (ره)عباس شفیعیمدیریتپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آن در تاریخ اسلامشهلا بختیاریتاریخ اسلامکتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر
اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
پژوهشی در سیره نبویرسول جعفریانتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
مدیریت از دیدگاه اسلامعلی آقاپیروزمدیریتکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
مکاتب تفسیریعلی اکبر باباییقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
تاریخ تشیعسید احمد رضا خضریتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
تحلیل زبان قرآنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برتر
جامعه شناسی کجرویعلی سلیمی ، محمد داوریجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، اسلام و حقوق موضوعهجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
عقل و اخلاق از دیدگاه غزالی و هیومحسنعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
نهاد خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعودآذربایجانی، محمدکاویانی، سید مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، اکبر عباسیروان‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
تربیت دینیمحمد داودیعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
کتاب شناسی توصیفی ـ تحلیلی و تربیت دراسلامبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهپنجمین1382برگزیده
مکاتب تفسیری (جلد اول)علی اکبرباباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهپنجمین1382دوم
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰