آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 1)محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی، زیر نظر علیرضا اعرافیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهدومین1378یکم
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت (جلد 5)محمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب فصلهفتمین1387برگزیده-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد 5 )فیض کاشانیمحمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و یکمین1382اول-
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمنوزدهمین1390نخست-
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیکتاب برتر دانشگاهیبیستمین1390شایسته تقدیر
ارزش معرفت شناختی تجربه دینی(ترجمه)علی شیروانی و حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکتاب فصلبیست و چهارمین1391شایسته تقدیر
استراتژی رهبری امام خمینی (ره)عباس شفیعیمدیریتپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
اسلام و تفاوت‌های جنسیتیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389برگزیده
اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقکتاب سال حوزهپنجمین1382سوم
اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غرویروان شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غرویروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جانبزرگی، سیدمحمد غرویروانشناسیجشنواره بین المللی فارابی121399شایسته تقدیر-
اصول فقه کاربردی جلد (3)حسین قافیحقوقکتاب سال دانشجوییبیست و یکمین1393کتاب برتر
اصول و مبانی حکمت اشراقمهدی علیپورفلسفه علوم انسانیپایان نامه سال دانشجوییدهمین1385برتر
اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفویحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غربسید رضا حسینیاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیچهارمین1396شایسته تقدیر
الگوی مدیریت اثر بخش مسجدرسول عباسیمدیریتجشنواره بین المللی فارابیهشتمین1395برگزیده
بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیهمحمد رضا بارانیتاریخ اسلامکتاب فصلبیست و پنجمین1392شایسته تقدیر
بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی و نوجوانی و آغاز جوانی (پایان‌نامه)محمود نوذریعلوم تربیتیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
بررسی فقهی اصل در روابط خارجه دولت اسلامیسید جواد ورعیحقوقجشنواره بین المللی امام خمینیاولین1392شایسته تقدیر
بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنیسید جواد ورعیحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینی زاده محمد علی حاجی ده آبادیعلوم تربیتیجشنواره علامه طباطبایینخستین1394دوم
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینیزاده محمد علی حاجی ده‌آبادیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386اول
بررسی مغازی موسی بن عقبهحسین مرادی نسبتاریخ اسلامپژوهش فرهنگی سالششمین1380شایسته تشویق
بررسی مقایسه‌ای دوئالیسم سینوی - دکارتی با علم النفس صدرایی از منظر اشکالات فیلسوفان تحلیلی فیزیکالیستمهدی همازاده ابیانهفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
بررسی و نقد روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیپایان نامه سال دانشجوییدوازدهمین1387برگزیده
بررسی و نقد روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
بررسی و(در لوح نیامده) نقد روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
برهان صدیقین علامه طباطباییعسکری سلیمانی امیریفلسفه و کلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
بهداشت روانیمحمد رضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی، سید مهدی موسوی اصل، محمد دولتخواهروان شناسیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامیمحمد رضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی، سید مهدی موسوی اصل، محمد دولتخواهروان شناسیکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390برتر
تاریخ تشیعسید احمد رضا خضریتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
تاریخ تشیع جلد 2منصور داداش نژادتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییسیزدهمین1385شایسته تقدیر
تاریخ تفسیر قرآنعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمهفدهمین1388دوم-
تاریخ تفسیر قرآن کریمعلی اکبر باباییقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانهشتمین1385اول
تاریخ تفسیر قرآن کریمعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترسومین1388برتر
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394شایسته تقدیر
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
تحلیل زبان قرآنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برتر
تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآنمحمد سلطانی رنانیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشوردوازدهمین1392شایسته تقدیر-
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اولحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسید رقیه میر ابوالقاسمیتاریخ اسلامجشنواره کتاب سال عاشورا - جایزه دعبلنخستین1394برگزیده
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسیده رقیه میرابوالقاسمیتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییبیست و چهارمین1395اثر شایسته تقدیر-
تربیت اخلاقی سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)محمد داودیعلوم تربیتیکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
تربیت دینیمحمد داودیعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللیسید حسین هاشمیحقوقکتاب سال حوزهچهاردهمین1391شایسته تقدیر
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تقدیر
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی ‌و پنجمین1396شایسته تقدیر
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰