آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیاحمد حاجی ده آبادیحقوقپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384برگزیده-
نظریه تفسیر متناحمد واعظیقرآن پژوهیکتاب فصلبیستمین1391برگزیده
نظریه تفسیر متناحمد واعظیقرآن پژوهیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی امین1391شایسته تقدیر
توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلامامبر حمزه مهرابیمدیریتکتاب سال پاسداران اهل قلمیازدهمین1395اول
فلسفه حقوق مبانی و کارکرد هابهروز جندقیحقوقکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و یکمین1382اول-
کتاب شناسی توصیفی ـ تحلیلی و تربیت دراسلامبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهپنجمین1382برگزیده
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386دوم
مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386سوم
کتاب‌شناسی توصیفی – تحلیلی اسلام و روانشناسیبهروز رفیعیعلوم تربیتیهمایش اهل قلم اصفهانچهارمین1386برتر
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهدهمین1387برگزیده
روش شناسی تحقیق در تعلیم و تربیتبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب فصلهفتمین1387شایسته تقدیر
فلسفه تربیت اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب فصلچهاردهمین1389شایسته تقدیر
فلسفه تربیت اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390شایسته تقدیر
حمل قرآنبوالفضل خوش منشقرآن پژوهیجشنواره پژوهش فرهنگی سالدوازدهمین1389سوم
مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمدن اسلامیترجمه : بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزههشتمین1385دوم
چیستی قانون طبیعتترجمه: امیر دیوانیفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهشانزدهمین1393شایسته تقدیر
وبر و اسلامترجمه: حسین بستان، علی سلیمی، عبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویینهمین1381سوم
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلامترجمه: علیرضا ذکاوتی قرگوزلوتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و چهارمین1385اول
فلسفه روان‌شناسی و نقد آنترجمه: محمدجواد زارعان، ابوالحسن حقانی، عباسعلی شاملی، سیداحمد رهنمایی، علی ابوترابی، محمد عباس‌پور و رحیم ناروئی نصرتیروان‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هشتمین1389شایسته تقدیر
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریمجعفر ترک زاده، معصومه محترم، ابوالفضل گائینیمدیریتجایزه ویژه علامه جعفری دانشگاه شیراز1398برتر
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، اسلام و حقوق موضوعهجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقکتاب سال دانشجویینهمین1381دوم
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، اسلام و حقوق موضوعهجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومیجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهی قیاسی، ساریخانی، خسرو‌شاهیحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
حقوق قراردادها در فقه امامیهجلیل قنواتی،سید حسن وحدتی شبیری،ابراهیم عبدی پور محقق داماد،یشان در لوح نیامده)حقوقکتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1384دوم
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانهفتمین1384دوم
نظریه پردازی اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکتاب سال حوزهنهمین1386برگزیده
مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومیهشتمین1392برگزیده
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکتاب سال حوزهششمین1383سوم
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهرهحسن آقانظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1382سپاس گزاری-
اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفویحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اولحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
عقل و اخلاق از دیدگاه غزالی و هیومحسنعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
اصول فقه کاربردی جلد (3)حسین قافیحقوقکتاب سال دانشجوییبیست و یکمین1393کتاب برتر
نهاد خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسمحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهششمین1383دوم
اسلام و تفاوت‌های جنسیتیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389برگزیده
گامی به سوی علم دینی جلد (2)حسین بستانجامعه‌شناسیجشنواره بین المللی فارابیپنجمین1390سوم
خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویینوزدهمین1391شایان تقدیر
نظریه سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزهشانزدهمین1393برگزیده
جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزههجدهمین1395شایسته تقدیر
نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تحسین
مناسبات مهاجرین و انصارحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهدوازدهمین1389شایسته تقدیر
دانشنامه سیره نبویحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390شایان تقدیر
نقش اصحاب امامان شیعه در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامیحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تقدیر
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی ‌و پنجمین1396شایسته تقدیر
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰