آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
روانشناسی رشد (1) با نگرش به منابع اسلامیعلی مصباح، محمد جواد زارعان، ناصر بی ریاا، مرتضی آقاتهرانی، سید احمد رهنمایی، عباس شاملی، ابوالحسن حقانی، ابوالفضل ساجدی، زیر نظر سید محمد غرویروان‌شناسیوزارت ارشاد1376تشویقی
ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت(پایان نامه)محمد صادق شجاعیروان شناسیجشنواره بین المللی شیخ طوسی1394دوم
مصر پس از اسلامفیروز آزادیتاریخ اسلامهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان1395برتر
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریمجعفر ترک زاده، معصومه محترم، ابوالفضل گائینیمدیریتجایزه ویژه علامه جعفری دانشگاه شیراز1398برتر
اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جانبزرگی، سیدمحمد غرویروانشناسیجشنواره بین المللی فارابی121399شایسته تقدیر-
بررسی فقهی اصل در روابط خارجه دولت اسلامیسید جواد ورعیحقوقجشنواره بین المللی امام خمینیاولین1392شایسته تقدیر
نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجریحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394برگزیده
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394شایسته تقدیر
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینیزاده محمد علی حاجی ده‌آبادیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386اول
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386دوم
مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386سوم
روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانمحمد تقی ایمانفلسفه علوم انسانیکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اولحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
روان شناسی در قرآنمحمد کاویانی، علی احمد پناهیروان شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و سومین/دومین1394اول-
پایان نامه شناسیایی و تبیین مدل های رفتاری انسانی از منظر قرآنعلی عبدالله نیسیانیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و ششمین1397اول-
حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیهسیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و نهمین1390برگزیده
فلسفه روان‌شناسی و نقد آنترجمه: محمدجواد زارعان، ابوالحسن حقانی، عباسعلی شاملی، سیداحمد رهنمایی، علی ابوترابی، محمد عباس‌پور و رحیم ناروئی نصرتیروان‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هشتمین1389شایسته تقدیر
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد 5 )فیض کاشانیمحمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده-
روان‌شناسی و تبلیغات با تاکید بر تبلیغ دینیمحمد کاویانیروان‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388شایسته تقدیر
پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانهمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکتاب فصلبیست و هفتمین1393شایسته تقدیر
بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیهمحمد رضا بارانیتاریخ اسلامکتاب فصلبیست و پنجمین1392شایسته تقدیر
نماز و کاهش آسیب های اجتماعیمحمد داوری ، علی سلیمیجامعه شناسیاجلاس سراسری نمازبیست و پنجمین1395برگزیده
سرشت اخلاقی معرفتغلامحسین جوادپورفلسفه و کلامکتاب سال دانشجوئیبیست و پنجمین1397شایسته تقدیر
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلامترجمه: علیرضا ذکاوتی قرگوزلوتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و چهارمین1385اول
ارزش معرفت شناختی تجربه دینی(ترجمه)علی شیروانی و حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکتاب فصلبیست و چهارمین1391شایسته تقدیر
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسیده رقیه میرابوالقاسمیتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییبیست و چهارمین1395اثر شایسته تقدیر-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و یکمین1382اول-
سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آنمحمد کاویانیروان‌شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیسید حمید رضا حسنیفصلنامهجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
اصول فقه کاربردی جلد (3)حسین قافیحقوقکتاب سال دانشجوییبیست و یکمین1393کتاب برتر
درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاممرحوم محمد حسین اسکندریعلوم سیاسیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تقدیر
جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایران و اسناد بین المللیشمس ناتریحقوقکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تقدیر
حقوق بشر اسلامیمحمد حسین جوان آراستهحقوقکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
هرمنوتیک معنا و زبانمحمد حسین مختاریقرآن پژوهیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
بررسی مقایسه‌ای دوئالیسم سینوی - دکارتی با علم النفس صدرایی از منظر اشکالات فیلسوفان تحلیلی فیزیکالیستمهدی همازاده ابیانهفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیکتاب برتر دانشگاهیبیستمین1390شایسته تقدیر
نظریه تفسیر متناحمد واعظیقرآن پژوهیکتاب فصلبیستمین1391برگزیده
زبان قرآن و مسائل آنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیستمین1391دوم-
روان شناسی تحول دینداریمحمود نوذریعلوم تربیتیکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تقدیر
پول و بانکداری با رویکرد اسلامیسید هادی عربی و حسین میسمیاقتصادکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تقدیر
نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تحسین
اصول و مبانی حکمت اشراقمهدی علیپورفلسفه علوم انسانیپایان نامه سال دانشجوییدهمین1385برتر
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهدهمین1387برگزیده
اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غرویروان شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنیسید جواد ورعیحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
بررسی و نقد روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیپایان نامه سال دانشجوییدوازدهمین1387برگزیده
اسلام و تفاوت‌های جنسیتیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389برگزیده
چند معنایی در قرآن کریمسید محمود طیب حسینیقرآن پژوهیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389برگزیده
درسنامه ترجمه قرآن کریمسید محمد حسن جواهریقرآن پژوهیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389شایسته تقدیر
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰