آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلامترجمه: علیرضا ذکاوتی قرگوزلوتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و چهارمین1385اول
مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمدن اسلامیترجمه : بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزههشتمین1385دوم
مباحثی در فلسفه اقتصادمحمد حسین کرمی ، عسگر دیر بازاقتصادکتاب سال حوزههشتمین1385سوم
درآمدی بر روان شناسی دینمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکتاب سال دانشجوییچهاردهمین1386شایسته تقدیر
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینیزاده محمد علی حاجی ده‌آبادیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386اول
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386دوم
مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386سوم
کتاب‌شناسی توصیفی – تحلیلی اسلام و روانشناسیبهروز رفیعیعلوم تربیتیهمایش اهل قلم اصفهانچهارمین1386برتر
نظریه پردازی اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکتاب سال حوزهنهمین1386برگزیده
در آمدی بر روان‌شناسی دینمسعود آذربایجانی ، سید مهدی موسوی اصلروان‌شناسیکتاب سال حوزهنهمین1386برگزیده
مکاتب تفسیری (در لوح بدون جلد 2 است)علی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب فصلچهارمین1386برگزیده
بررسی و نقد روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیپایان نامه سال دانشجوییدوازدهمین1387برگزیده
روان‌شناسی و تبلیغات با تاکید بر تبلیغ دینیمحمد کاویانیروان‌شناسیکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
تربیت اخلاقی سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)محمد داودیعلوم تربیتیکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
فلسفه حقوق مبانی و کارکرد هابهروز جندقیحقوقکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفویحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
چند معنایی در قرآن کریمسید محمود طیب حسینیقرآن پژوهیجشنواره بین المللی فارابیدومین1387سوم
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهدهمین1387برگزیده
فقه تربیتی جلد1علیرضا اعرافیعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
بررسی و(در لوح نیامده) نقد روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومیجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهی قیاسی، ساریخانی، خسرو‌شاهیحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
همنشینی و کجروی، تحلیلی تطبیقی از دیدگاه های اسلامیعلی سلیمی، ابوترابی، داوریجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعلیرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب فصلهفتمین1387برگزیده
روش شناسی تحقیق در تعلیم و تربیتبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب فصلهفتمین1387شایسته تقدیر
تاریخ تفسیر قرآن کریمعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترسومین1388برتر
درسنامه ترجمه: اصول، مبانی و و فرایند ترجمه قرآن کریمسید محمد حسین جواهریقرآن پژوهیکتاب فصلنهمین1388شایسته تقدیر
روان‌شناسی و تبلیغات با تاکید بر تبلیغ دینیمحمد کاویانیروان‌شناسیکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
فقه تربیتی جلد 1 و 2علیرضا اعرافیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
بررسی و نقد روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
هستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضا فیاضی و حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده
روان‌شناسی و تبلیغات با تاکید بر تبلیغ دینیمحمد کاویانیروان‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388شایسته تقدیر
زبان قرآن و مسائل آنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیجشنواره بین المللی فارابیچهارمین1389سوم
اسلام و تفاوت‌های جنسیتیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389برگزیده
چند معنایی در قرآن کریمسید محمود طیب حسینیقرآن پژوهیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389برگزیده
درسنامه ترجمه قرآن کریمسید محمد حسن جواهریقرآن پژوهیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389شایسته تقدیر
همنشینی و کجروی، تحلیلی تطبیقی از دیدگاه های اسلامیعلی سلیمیجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهدوازدهمین1389شایسته تقدیر
مناسبات مهاجرین و انصارحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهدوازدهمین1389شایسته تقدیر
فلسفه تربیت اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب فصلچهاردهمین1389شایسته تقدیر
فلسفه روان‌شناسی و نقد آنترجمه: محمدجواد زارعان، ابوالحسن حقانی، عباسعلی شاملی، سیداحمد رهنمایی، علی ابوترابی، محمد عباس‌پور و رحیم ناروئی نصرتیروان‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هشتمین1389شایسته تقدیر
حمل قرآنبوالفضل خوش منشقرآن پژوهیجشنواره پژوهش فرهنگی سالدوازدهمین1389سوم
حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد 2سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب فصلشانزدهمین1390برگزیده
حکمت اشراقسید یدالله یزدان پناه، مهدی علیپورفلسفه علوم انسانیکتاب فصلهفدهمین1390برگزیده
پژوهشی در محکم و متشابهسید محمود طیب حسینی، محمد اسدیقرآن پژوهیکتاب فصلهفدهمین1390شایسته تقدیر
فلسفه دینی دیوید هیوممحمد فتحعلیخانیفلسفه و کلامکتاب فصلهفدهمین1390شایسته تقدیر
گامی به سوی علم دینی جلد (2)حسین بستانجامعه‌شناسیجشنواره بین المللی فارابیپنجمین1390سوم
بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامیمحمد رضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی، سید مهدی موسوی اصل، محمد دولتخواهروان شناسیکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390برتر
دانشنامه سیره نبویحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390شایان تقدیر
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیکتاب برتر دانشگاهیبیستمین1390شایسته تقدیر
حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه (جلد 2)سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰